Du dig psy­kisk sund

BT - - SUNDHED -

en bog­klub, en kol­le­ga­grup­pe, en grup­pe ven­ner hjem­me fra går­den, din lo­ka­le idræts­for­e­ning el­ler et on­li­ne- fæl­les­skab.

mang­ler oft e de­res net­værk og støt­te fra fa­mi­lie og gam­le ven­ner. I dis­se til­fæl­de kan nye fæl­les­ska­ber ska­bes på ar­bejds­plad­sen, i bør­ne­nes sko­le, i for­e­nings­li­vet el­ler ved at mø­des med an­dre til­fl yt­te­re.

be­ty­der at gø­re no­get, som gi­ver en fø­lel­se af me­ning og for­mål i li­vet. Det kan væ­re alt fra at lyk­kes med en ud­for­dren­de op­ga­ve til at ud­fø­re fri­vil­ligt ar­bej­de og gø­re no­get godt for an­dre. Det op­byg­ger din selv­til­lid og dit selv­værd at gø­re no­get, du er stolt af. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­des på BT PLUS

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

bt. dk/ plus

I mod­sæt­ning til den fy­si­ske sund­hed kan den men­tale sund­hed ik­ke på sam­me må­de må­les og ve­jes, men ved hjælp af et spør­ge­ske­ma er det al­li­ge­vel mu­ligt at ta­ge tem­pe­ra­tu­ren på sin men­tale sund­hed. Men­tal sund­hed de­fi ne­res som en til­stand af triv­sel, hvor vi fø­ler, at vi kan hånd­te­re be­last­nin­ger, at vi kan ud­fol­de vo­res ev­ner, at vi fø­ler, at li­vet har et for­mål, at vi op­le­ver at væ­re del af et fæl­les­skab, og at vi bi­dra­ger med og til no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.