Mas­se­mor­der sagsø­ger Nor­ge

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG Nor­ge er ved at for­be­re­de sig på en rets­sag, som sto­re de­le af lan­dets be­folk­ning fin­der smer­te­fuld gro­tesk. Mas­se­mor­de­ren An­ders Be­hring Brei­vik er util­freds med si­ne af­so­nings­vil­kår og har stæv­net den nor­ske stat for br­ud på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Den 37- åri­ge Brei­vik, der ved to an­greb 22. juli 2011 dræb­te 77 men­ne­sker og året ef­ter blev dømt til 21 års for­va­ring, har ved fle­re lej­lig­he­der kla­get over, at han på grund af lang­va­rig iso­la­tion og psy­kisk mis­hand­ling af­so­ner un­der tor­tu­r­ag­ti­ge for­hold.

Hvis ik­ke Brei­vik får med­hold i det nor­ske rets­sy­stem med sit søgs­mål mod sta­ten, så er hans ad­vo­kat Øyste­in Stor­r­vik iføl­ge nyheds­bu­reau­et NTB pa­rat til at ind­brin­ge sa­gen for Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol.

» Det lig­ger i kor­te­ne i en så­dan sag, at det vil væ­re ak­tu­elt at gå vi­de­re. Men for at kun­ne ind­brin­ge sa- gen for dom­sto­len i Stras­bourg skal man først ha­ve væ­ret igen­nem det na­tio­na­le rets­ap­pa­rat, « si­ger Stor­r­vik. Tre ti­mers ta­le­tid Rets­sa­gen om Brei­viks af­so­nings­for­hold ind­le­des i mor­gen, og der er af­sat fi­re da­ge. Der vil bli­ve ført ot­te vid­ner i den ci­vi­le sag, li­ge­som der er af­sat tre ti­mer til hans egen for­kla­ring. En­de­lig skal hans cel­ler i Ila Fengsel i Bærum og Ski­en Fengsel in­spi­ce­res.

Brei­viks ad­vo­kat har og­så gjort gæl­den­de, at Brei­vik li­der af iso­la­tions­ska­der. Af en læk­ket rap­port frem­går det, at den­ne op­fat­tel­se ik­ke de­les af det sund­heds­per­so­na­le, der har vur­de­ret mas­se­mor­de­ren, skri­ver NTB. Åb­ner gam­le sår De ef­ter­lad­te og over­le­ven­de ef­ter 22. juli- an­gre­be­ne er iføl­ge NTB helt på det re­ne med, at rets­sa­gen vil rip­pe op i gam­le sår og trau­mer.

» Rets­sa­gen op­le­ves næ­sten sur­re­a­li­stisk, « si­ger for­man­den for Den Na­tio­na­le Støt­te­grup­pe et­ter 22. juli Lis­beth Kri­sti­ne Røy­neland til NTB. Hun mi­ste­de selv sin 18- åri­ge dat­ter Syn­ne på Utøya.

» Der sid­der han så og sur­mu­ler over si­ne eg­ne for­hold, mens vi har mi­stet vo­res børn, er trau­ma­ti­se­re­de og er tyn­get af sorg og savn, « til­fø­jer hun.

Sen­ter for Kri­sep­sy­ko­lo­gi har ud­ar­bej­det råd til de be­rør­te om, hvor­dan de skal hånd­te­re si­tu­a­tio­nen, når avis­for­si­der og nyheds­ud­sen­del­ser igen bli­ver fyldt med bil­le­der og ud­ta­lel­ser fra mas­se­mor­de­ren. Rå­de­ne lig­ger på støt­te­grup­pens hjem-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.