Ska­det in­te­gra­tio­nen

BT - - NYHEDER -

mi­ni­ste­ri­er el­ler po­li­ti­ke­re vil gø­re brug af for at straff e mus­li­mer i Dan­mark’.

Den­ne del af ud­ta­lel­sen er an­gi­ve­ligt mønt­et på, at ek­sem­pel­vis Aar­hus- borg­me­ster Ja­cob Bunds­gaard ( S) har truk­ket sin støt­te til en ny stormoské i Aar­hus på bag­grund af ud­sen­del­ser­ne. Sha­ria er lov­ligt Ima­mer­ne er ble­vet kri­ti­se­ret for at rå­de og vej­le­de ud fra den is­la­mi­ske sha­ri­a­lov.

Men det har vi lov til, ly­der det i ud­ta­lel­sen fra ima­mer­ne:

» Mus­li­mer har lov til at sø­ge rå­d­giv­ning om is­lam og is­la­mi­ske reg- ler og sha­ria i de for­skel­li­ge tros­sam­fund. «

Ima­mer­ne mød­tes al­le­re­de for el­le­ve da­ge si­den, eft er den før­ste del af do­ku­men­ta­ren var ble­vet vist. Den­gang end­te mø­det uden kon- klu­sion, da man vil­le ven­te med at ud­ta­le sig, indtil al­le ud­sen­del­ser var ble­vet vist. TV2- do­ku­men­ta­ren er øde­læg­gen­de for in­te­gra­tio­nen, for­di ima­mer og mo­ske­er spil­ler en stor rol­le blandt mus­li­mer i Dan­mark og for in­te­gra­tio­nen. Do­ku­men­ta­ren har stil­let dem me­get ne­ga­tivt Giraff en er ver­dens hø­je­ste pat­te­dyr . De er over halvan­den me­ter ved føds­len, og han­ner kan bli­ve seks me­ter. Be­ne­ne i sig selv er læn­ge­re end de fl este men­ne­sker. Tun­gen er 50 cen­ti­me­ter lang, og giraff en kan der­for spi­se top­pen af aka­cie­træ­er­ne uden at stik­ke sig på tor­ne­ne. Tun­gen er i øv­rigt blå, hvil­ket be­skyt­ter den mod solskold­ning. Top­far­ten er på 56 km/ t over kor­te af­stan­de, og lang­ben kan lø­be 16 km/ t over læn­ge­re stræk­nin­ger.

Le­ve­al­de­ren Det vi­den­ska­be­li­ge lat­in­ske navn Giraff a ca­me­l­o­par­da­lis stam­mer fra ro­mer­ne. De tro­e­de, at giraff en var en blan­ding af en le­o­pard og en ka­mel. Der fi ndes ni un­de­rar­ter af giraff er, og der fi ndes ik­ke to giraff er med ens møn­ster. Plet­ter­ne er li­ge så for­skel­li­ge som men­ne­skers fi nger­aft ryk. Jo mør­ke­re plet­ter­ne er, de­sto æl­dre er giraff en.

I 2013 an­meld­te Brei­vik le­del­sen i Ila og Nor­ges da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster, Gre­te Fa­re­mo, for tor­tur­lig­nen­de af­so­nings­for­hold på grund af lang­va­rig iso­la­tion. Han men­te sig og­så ud­sat for psy­kisk mis­hand­ling ved gen­tag­ne fy­si­ske ransag­nin­ger og yt­rings­for­bud. Sa­gen blev hen­lagt med be­grun­del­sen ’ in­tet strafb art for­hold’. I juli 2015 stæv­ne­de Brei­vik den nor­ske stat for br­ud på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne som føl­ge af af­so­nings­for­hol­de­ne. Det gæl­der sær­ligt kri­mi­nal­forsor­gens brug af iso­la­tion og kom­mu­ni­ka­tions­kon­trol over for ham. Sa­gen er af Oslo Tin­g­rett be­ram­met til 15. marts. Af sik­ker­heds­hen­syn sæt­tes ret­ten i gym­na­stiksa­len i højsik­ker­heds­fængs­let i Ski­en. Der er af­sat fi re da­ge til sa­gen, og der skal fø­res ot­te vid­ner. Der skal og­så fo­re­ta­ges in­spek­tio­ner i Ila Fengsel og i Ski­en Fengsel. 37 me­di­er fra ind- og ud­land har søgt om over 100 ak­kre­di­te­rin­ger. I ’ rets­sa­len’ er der plads til 40, mens re­sten må føl­ge sa­gen di­rek­te på vi­deo i Oslo Tin­g­rett. Cen­tra­le de­le af rets­mø­det vil bli­ve holdt for luk­ke­de dø­re, li­ge­som pres­sen på trods af pro­te­ster hel­ler ik­ke får ad­gang til in­spek­tio­nen af hans cel­ler. Kil­de: NTB / ritzau/

er om­kring 25 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.