130.000 kr. sam­let ind til Lis­beth Zornigs men­ne­skes­mug­ler- bø­de

BT - - NYHEDER -

En ind­sam­ling til for­del for de men­ne­sker, der er idømt bø­de­straf­fe for men­ne­skes­mug­ling, er si­den fre­dag af­ten vok­set mas­sivt.

Over 132.000 kro­ner er skra­bet sam­men indtil vi­de­re, for­di hund­red­vis af dan­ske­re har gi­vet bå­de små og sto­re be­løb.

Alt fra en flad 50’ er til 1.000 kro­ner er ble­vet skæn­ket pro­jek­tet, der op­stod i pro­test mod, at Lis­beth Zor­nig og hen­des mand, Mi­ka­el Rau­no Lind­holm, blev idømt en bø­de­straf på 22.500 hver for men­ne­skes­mug­ling.

Man­den bag ini­ti­a­ti­vet er ja­zzmu­si­ke­ren Benja­min Kop­pel, der kal­der dom­men mod Lis­beth Zor­nig for en kri­mi­na­li­se­ring af al­min­de­lig an­stæn­dig­hed.

» Det vi­ser, ( red. do­na­tio­ner­ne) at der er rig­tig man­ge men­ne­sker, der og­så sy­nes, at med­men­ne­ske­lig­hed, em­pa­ti og ue­gen­nyt­tig­hed sta­dig skal væ­re en del af sam­fun­dets byg­ge­sten. Al­le pen­ge­ne går til at hjæl­pe dem, der en­ten al­le­re­de er el­ler må bli­ve idømt bø­de­straf i den­ne sam­men­hæng, « skrev han på Fa­ce­book ved lan­ce­rin­gen af ind­sam­lin­gen.

Dom­men faldt over Lis­beth Zor­nig og Mi­ka­el Rau­no Lind­holm i fre­dags, for­di de i sep­tem­ber må­ned frag­te­de en sy­risk flygt­nin­ge­fa­mi­lie fra Rød­byhavn til Ka­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.