En epo­ke er for­bi – al­drig me­re Eag­les

BT - - KULTUR -

NYHED Vi har set det sid­ste til et af de bedst sæl­gen­de band i ver­dens­hi­sto­ri­en. Eft er Glenn Freys død i ja­nu­ar har band­kam­me­rat Don Hen­ley be­kendt­gjort, at Eag­les er gå­et i op­løs­ning. Det skri­ver Con­sequen­ceof­so­und. com. I et ny­ligt in­ter­view med BBC for­kla­rer Hen­ley: » Det var det sid­ste far­vel. Jeg tror ik­ke, at du vil se os op­træ­de igen. Jeg tror, at det nok var det. Jeg sy­nes, at det var en pas­sen­de af­sked. «

Eag­les har til dags da­to solgt 150 mil­li­o­ner al­bum på ver­dens­plan og mod­ta­get seks Gram­my­er. To af de­res al­bum, ’ Their Gre­a­test Hits ( 1971- 1975)’ og ’ Ho­tel Ca­li­for­nia’ er blandt de 20 bedst sæl­gen­de al­bum i ame­ri­kansk hi­sto­rie med et salg på hen­holds­vis 42 mil­li­o­ner og 32 mil­li­o­ner. For de­res be­drift er blev ban­det ind­lem­met i Ro­ck and Roll Hall of Fa­me i 1998.

Glenn Frey dø­de i New York af kom­pli­ka­tio­ner eft er led­degigt, tyktarms­be­tæn­del­se og lun­ge­be­tæn­del­se den 18. ja­nu­ar. Han var med til at dan­ne Eag­les i 1971 og med­vir­ke­de til at skri­ve en lang ræk­ke af Eag­les’ san­ge, blandt an­det kæm­pe­hit­tet ’ Ho­tel Ca­li­for­nia’ fra 1976. Frey sang le­ad­vo­kal på en ræk­ke af Eag­les’ hit, blandt an­dre ’ Ta­ke it Ea­sy’, ’ Tequila Sun­ri­se’ og ’ Hearta­che To­night’. Eft er Eag­les’ op­løs­ning i 1980 ind­led­te han en so­lo­kar­ri­e­re, som har re­sul­te­ret i fem so­lo­al­bum. I 1984 nå­e­de han an­den­plad­sen på den ame­ri­kan­ske sing­le­hit­lis­te med ’ The He­at is On’ fra so­und­tra­ck­et til fi lmen ’ Be­ver­ly Hills Cop’ (’ Fræk­ke­re end po­li­ti­et til­la­der’) med Ed­die Murp­hy i ho­ved­rol­len. Sam­me pla­ce­ring op­nå­e­de ’ You Be­long to the Ci­ty’ fra so­und­tra­ck­et til tv- se­ri­en ’ Mi­a­mi Vi­ce’ fra 1985.

Eag­les blev op­løst i 1980, men blev gen­dan­net i 1994 og ud­gav i 2007 sit før­ste og hidtil ene­ste stu­di­e­al­bum si­den gen­dan­nel­sen, ’ Long Ro­ad Out of Eden’. Ban­det af­slut­te­de sin sid­ste tur­né sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.