Met­te hit­ter i ud­lan­det

BT - - NAVNE -

DA­GENS NAVN er dom­mer i X Fa­ctor, hvor hun for al­vor er trå­dt i ka­rak­ter de se­ne­ste uger, og nu sid­der med fi na­le- fa­vo­rit­ter­ne Re­em og Alex i hån­den.

I fre­dags hav­ne­de Lind­berg i no­get af en shitstorm, da hun bad Bla­ch­mann og Remée væl­ge, hvil­ken af hen­des to ar­ti­ster i X Fa­ctor der skul­le ry­ge ud, selv­om det egent­lig var hen­des an­svar at smi­de én af si­ne eg­ne del­ta­ge­re ud.

Men det kun­ne den spon­ta­ne og fø­lel­ses­drev­ne san­ge­r­in­de ik­ke over­skue.

Met­te Lind­bergs band har af uransa­ge­li­ge grun­de ik­ke gjort det sto­re ind­tryk her­hjem­me, men sam­men med Iver­sen har hun en for­ry­gen­de kar­ri­e­re bl. a. i Tys­kland og Hol­land, li­ge­som hun har op­t­rå­dt med Aste­roids Ga­laxy Tour i USA, Frank­rig, Viet­nam, Schweiz, Ca­na­da, Chi­le og Bra­si­li­en. Bra­si­li­a­ne­re skrå­le­de med I 2011 op­t­rå­d­te Aste­roids Ga­laxy Tour ved en af ver­dens stør­ste mu­sik­festi­va­ler, Ro­ck In Rio, hvor og­så Ka­te Per­ry og Ri­han­na spil­le­de, og hvor Met­te Lind­berg fi k et tu­sind­tal­ligt pu­bli­kum til at skrå­le med på hit­tet ’ Aro­und The Bend’. Den in­ter­na­tio­na­le op­mærk­som­hed skyl­des, at duo­ens mu­sik har væ­ret brugt i to højpro­fi le­re­de re­k­la­mer for hen­holds­vis He­i­ne­ken øl og Ap­ples iPod Touch, hvil­ket har ba­net vej­en for ud­gi­vel­se af grup- pens tre al­bum i me­re end 25 lan­de klo­den rundt. Met­te Lind­berg er op­vok­set i Her­lev ved Kø­ben­havn, hvor hun tog en HF- ek­sa­men. Her­eft er tog hun et år på me­di­esko­len i Lyng­by, hvor hun ar­bej­de­de som ra­dio­jour­na­list, og si­ger selv, at det var her, hun blev fa­sci­ne­ret af alt det man kan med lyd. Des­u­den har hun et mu­sik­kur­sus fra Ryt­misk Cen­ter i Kø­ben­havn i bag­lom­men.

Men det var i 2007, da Lars Iver­sen stak hen­de en cd med si­ne se­ne­ste san­ge, at det for al­vor tog fart.

Kort eft er hav­de de to dan­net Aste­roids Ga­laxy Tour, og al­le­re­de året eft er hav­de Ap­ple købt en af de­res san­ge.

Si­den da har mu­sik­ken væ­ret Lind­bergs skæb­ne og ver­den hen­des le­ge­plads.

» Jeg kan ik­ke hu­ske, at vi rig­tig har haft en pau­se. Nu er jeg 32, og når jeg kig­ger til­ba­ge på mi­ne 20ere, er det spil­le­ste­der, stu­die og adre­na­lin. Men og­så fø­lel­sen af eu­fori. Og pres. Det gik så hur­tigt, « sag­de hun til Fy­ens. dk tid­li­ge­re på året, hvor hun og­så un­der­stre­ge­de, at hun skam ger­ne vil ha­ve hit i Dan­mark:

» Det var ik­ke et ar­ro­gant valg om, at vi ik­ke gi­der Dan­mark. Det var ba­re ude i ver­den, de kend­te vo­res mu­sik, og vi hav­de drømt om at ta­ge på even­tyr, « si­ger Lind­berg, der pri­vat dan­ner par med bas­si­sten An­ders Chri­sten­sen, som hun bor sam­men med i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.