Dansk- svensk hit­se­rie vars­ler ny sæ­son

BT - - TV/ RADIO -

Der er godt nyt til de tv- se­e­re, som har sid­det kli­stret til skær­men søn­dag af­ten, når po­li­ti­ef­ter­for­ske­ren Sa­ga Norén sam­men med si­ne kol­le­ger har opkla­ret for­bry­del­ser i tv- se­ri­en ’ Bro­en’. En fjer­de sæ­son ser nem­lig ud til at væ­re på vej, og det til trods for at sku­e­spil­le­rin­den So­fia He­lin, der spil­ler rol­len som Sa­ga Norén, tid­li- ge­re har væ­ret usik­ker på, om hun var klar til end­nu en sæ­son.

Det skri­ver nor­ske Dag­bla­det, som har in­ter­viewet ma­nuskript­for­fat­te­ren bag den po­pu­læ­re dansk- sven­ske tv- se­rie.

So­fia He­lin ud­tal­te sid­ste år i et in­ter­view med sven­ske Expres­sen, at hun føl­te sig ud­brændt ef­ter ind­spil­nin­gen af tred­je sæ­son, og den­gang gjor­de ma­nuskript­for­fat­ter Hans Ro­sen­feldt det klart, at der ik­ke blev no­gen fjer­de sæ­son uden den po­pu­læ­re sku­e­spil­ler.

Men nu er So­fia He­lin helt klar på en fjer­de sæ­son, for­sik­rer Hans Ro­sen­feldt til nor­ske Dag­bla­det.

Det va­rer dog li­ge lidt end­nu, før end­nu en sæ­son kan rul­le over skær­men. Plads i ka­len­der­ne » Al­le er væl­dig trav­le, og der skal fin­des plads i ka­len­der­ne til det. Men det kom­mer til at bli­ve re­a­li­se­ret. Jeg kan næ­sten love det, men jeg kan ik­ke si­ge hvor­når. «

» Vi skal for­sø­ge ik­ke at ven­te alt for læn­ge, men det kom­mer nok ik­ke til at bli­ve i 2017 men mu­lig­vis i 2018, « si­ger Hans Ro­sen­feldt til Dag­bla­det.

Tred­je sæ­son af den dansk- sven­ske tv- se­rie løb over skær­men i ef­ter­å­ret 2015. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 22: Nem: 1, Mel­lem: 51, Svær: 69

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.