Dan­sker­ne gi­ver 13 mil­li­o­ner kro­ner til fat­ti­ge kvin­der

BT - - TV/ RADIO -

IND­SAM­LING Det er ik­ke kun mønt­er og sed­ler, der er fal­det ned i Fol­kekir­kens Nød­hjælps ind­sam­lings­bøs­ser søn­dag, da me­re end 19.000 fri­vil­li­ge var ude at sam­le ind. De 13 mil­li­o­ner kro­ner til ver­dens fat­tig­ste kvin­der blev i høj grad og­så hen­tet ind via mo­bil­be­ta­lin­ger som Mo­bi­le Pay og Swipp. Fak­tisk er mo­bil­be­ta­lin­ger­ne for­doblet si­den sid­ste år.

Det for­tæl­ler Ken­neth Kamp Butz­bach, som er en­ga­ge­ments­chef i Fol­kekir­kens Nød­hjælp.

Og han er glad for, at de nye be­ta­lings­mu­lig­he­der har vun­det frem i de dan­ske hjem. Nye mu­lig­he­der » Vi er jo be­gyndt at bru­ge fær­re kon­tan­ter, og da de el­lers har væ­ret ho­ved­kil­den, når vi mod­ta­ger do­na­tio­ner, så er det me­get glæ­de­ligt, at nye mu­lig­he­der sprin­ger på ba­nen, og at folk ta­ger imod det. «

Og selv om vi har put­tet en mil­li­on kro­ner min­dre i spa­rebøs­ser­ne sam­men­lig­net med sid­ste år, så er ge­ne­ral­se­kre­tær Bir­git­te Qvist- Sø­ren­sen glad for, at så man­ge dan­ske­re har haft lyst til at gi­ve pen­ge.

» Dan­sker­ne har igen vist, at de ger­ne vil de­le med men­ne­sker, som har brug for hjælp. Og at dan­sker­ne hel­dig­vis ik­ke er hand­ling­s­lam­me­de over for føl­ger­ne af de kri­ge og den sult, der ram­mer Ver­den li­ge nu. «

» Det er fan­ta­stisk, at dan­sker­ne bli­ver ved med at gø­re en for­skel. Især tak til de tu­sind­vis af fri­vil­li­ge, der brug­te en del af de­res søn­dag på at gå fra dør til dør, ly­der det fra Bir­git­te QvistSø­ren­sen i en pres­se­med­del­el­se. «

Iføl­ge Ken­neth Kamp Butz­bach skal pen­ge­ne blandt an­det gå til at styr­ke kvin­der­nes ret­tig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.