Kusk fryg­ter kun sig selv

BT - - SPORTEN - GULDKURS

Han score­de det an­det mål og lag­de op til num­mer tre. Kas­per Kusk har det ret godt, når han spil­ler mod AaB, og så­dan var det og­så i går, da han sam­men med si­ne kø­ben­havn­ske hold­kam­me­ra­ter send­te de tid­li­ge­re ven­ner hjem mod nord med et svi­den­de 6- 2- ne­der­lag. Og den­ne gang jub­le­de Kas­per Kusk. Det holdt han sig fra i eft er­å­ret, men han lig­ne­de en spil­ler, der ba­re ik­ke kun­ne skju­le glæ­den over at se en klas­sisk Ku­sk­af­slut­ning stry­ge i net­tet til 2- 0.

» Det er ved at væ­re halvan­det år si­den, jeg spil­le­de i AaB. Nu spil­ler jeg for FCK, og li­vet går vi­de­re. Jeg fø­ler mig rig­tig godt til­pas i FCK, og jeg fø­ler og­så, at jeg er kom­met vi­de­re. Det var bag­grun­den for, at jeg jub­le­de, « sag­de Kas­per Kusk eft er kam­pen.

Han har spil­let med fl ere af gårs­da­gens mod­stan­de­re i ad­skil­li­ge år. Op til ti og 15 år men­te han selv. Det gjor­de ham dog ik­ke no­get, at han nu ser ud til at ha­ve sluk­ket AaBs håb om guld.

» Jeg glæ­der mig al­tid til at spil­le mod AaB. Der er man­ge spil­le­re, jeg har kendt stort set he­le mit liv. Det gør det ba­re ek­stra sjovt for mig, at jeg kun­ne slå dem i dag, så jeg har hå­ne­ret­ten. Jeg spil­ler for FCK og hol­der fo­kus på det. Jeg er og­så pro­fes­sio­nel om­kring det. Så må jeg læg­ge mit ven­skab til de an­dre til si­den, når kam­pen er i gang, « sag­de Kusk.

For når gul­det gli­der ud af AaBs hæn­der, er det for­di, de gli­der li­ge over i Kas­per Kusks eg­ne og FC Kø­ben­havns. Nu er der ni po­int ned til Søn­derjy­ske, ti til AaB og Brønd­by og 13 til FC Midtjyl­land in­den de­res kamp i aft en. Skal kø­re den hjem Kas­per Kusk har og­så så småt guldskær i si­ne øj­ne.

» Jeg sy­nes, at det i for­å­ret har set rig­tig godt ud. Uan­set hvem der kom­mer frem til chan­cer­ne, sco­rer vi i dag. Vo­res off en­siv fun­ge­rer ba­re, så vi er selv­føl­ge­lig fortrøst­nings­ful­de og skal ger­ne kø­re det her hjem, « sag­de Kusk, in­den han for­tal­te om den ene­ste fa­re for gul­dets pla­ce­ring i Kø­ben­havn.

» Hvis no­get skal gå galt, er det os selv, der skal gø­re no­get galt. Der skal gå man­ge ting galt i vo­res eget spil. Vi hol­der fo­kus på at bli­ve ved og ik­ke gø­re så me­get an­det, end vi al­le­re­de gør. Der er in­gen tvivl om, at vo­res stør­ste fa­re nu er os selv. « Vi hol­der fo­kus på at bli­ve ved og ik­ke gø­re så me­get an­det, end vi al­le­re­de gør. Der er in­gen tvivl om, at vo­res stør­ste fa­re nu er os selv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.