Elsk dem til dø­de

BT - - SPORTEN - VEN­LIGT IR­RI­TE­RET

Jo­han El­man­der har væ­ret ét af man­ge om­drej­nings­punk­ter i sa­gen om Brønd­by­for­mand Jan Bech An­der­sens age­ren på fan­forum­met Sydsi­den On­li­ne. Bech An­der­sen kri­ti­se­re­de fl ere gan­ge ind­kø­bet af sven­ske­ren i si­ne ind­læg. » Pi­len pe­ger kun på Tho­mas ( Frank, red.) og sta­ben. El­man­der var Tho­mas’ og Pers ( Ruds, red.) be­slut­ning – in­gen an­dre. Der er ik­ke le­ve­ret. Læn­ge­re er den ik­ke, og det får kon­se­kven­ser, « skrev han og af­slø­re­de end­da, at sven­ske­ren er en lønt­ung her­re. » 35 pro­cent af vo­res løn­bud­get spil­le­de i går ( El­man­der, red.) 17 mi­nut­ter. «

Sven­ske­ren var så for før­ste gang i lang tid valgt til gårs­da­gens star­top­stil­ling i 1- 0- sej­ren over Ran­ders af den nye, mid­ler­ti­di­ge træ­ner, Auri Sk­ar­ba­li­us. Men trods spil­le­tid og tre po­int var han ik­ke me­get for at snak­ke om ugens gang.

» Man­ge tak « , smi­le­de an­gri­be­ren, der gled af og blev ir­ri­te­ret, da end­nu et spørgs­mål stak til, om han ik­ke vil­le kom­men­te­re på Jan Bech An­der­sens kom­men­ta­rer.

» Det er der in­gen grund til, sy­nes jeg. Har I an­dre spørgs­mål ved­rø­ren­de kam­pen?, « meld­te han klart og ty­de­ligt ud med et be­stemt smil.

Men hvis Jan Bech An­der­sen ik­ke har den sto­re fi dus til sven- ske­ren, så var Auri Sk­ar­ba­li­us svært be­gej­stret.

» El­man­der har prø­vet at væ­re i Brønd­by, og når vi nu vir­ke­lig har kni­ven på stru­ben i den­ne uge, har vi brug for én, der går for­re­st og ta­ger an­dre med i om­klæd­nings­rum­met. Det gør El­man­der. Han er en na­tur­lig le­der, for­di han har prø­vet så me­get. Han skul­le væ­re en le­der for de un­ge på hol­det, « for­kla­re­de han om val­get af sven­ske­ren, der har væ­ret vig­tig i en hek­tisk uge for Brønd­by, po­in­te­r­e­de Sk­ar­ba­li­us.

» Når der sker man­ge ting, luk­ker folk sig in­de i de­res egen ver­den og har nok i det. Men hvem har over­skud­det til at si­ge no­get i si­tu­a­tio­ner­ne og for­tæl­le de un­ge, hvad de skal gø­re? Det har El­man­der, og det vi­ste han i kam­pen. « El­man­der har prø­vet at væ­re i Brønd­by, og når vi nu vir­ke­lig har kni­ven på stru­ben i den­ne uge, har vi brug for én, der går for­re­st og ta­ger an­dre med i om­klæd­nings­rum­met. Det gør El­man­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.