Fal­ks for­løs­ning

BT - - SPORTEN -

i for­å­rets før­ste kam­pe ik­ke har for­må­et at over­be­vi­se OBs sår­e­de sup­por­te­re om, at bå­de hjer­te og hjer­ne sta­dig er i Oden­se.

Der­for var for­løs­nin­gen til at ta­ge og fø­le på, da Falk i sid­ste mi­nut lyk­ke­des med snæv­re dri­blin­ger i mod­stan­de­rens straff es­park­felt og im­po­ne­ren­de fi k sat OBs sid­ste mål ind i 3- 1- sej­ren over FC Nord­s­jæl­land. Falk skreg, pu­bli­kum skreg og råb­te hans navn tre gan­ge – alt sam­men af lyk­ke. Glad for op­bak­ning fra fans » Alt mit fo­kus er her i OB og på at gø­re det så godt som mu­ligt for klub­ben. Selv­føl­ge­lig vil der væ­re no­gen, som er util­freds. Det kan jeg ik­ke gø­re no­get ved. Men jeg er glad for den op­bak­ning, jeg har få­et fra den stør­ste del af fan­se­ne. Jeg sy­nes ik­ke, at man har kun­net sæt­te en fi nger på min ind­sats i de to før­ste kam­pe mod AGF og AaB, men det var dej­ligt at få sco­ret. Det tror jeg og­så, man kun­ne se. Må­let var selv­føl­ge­lig med til at luk­ke kam­pen, så jeg var rig­tig glad og let­tet over at kom­me på tav­len i dag ( i går, red.), « lød det me­re af­dæm­pet fra kre­a­tø­ren eft er kam­pen, hvor han og­så hø­ste­de ro­ser fra bå­de hold­kam­me­ra­ter og træ­ner Kent Ni­el­sen.

» Det mål, han la­ver, var ene­stå­en­de. Det er der ik­ke man­ge an­dre i Dan­mark, der kan la­ve. Han er kamp­af­gø­ren­de. Han har og­så et unød­ven­digt bold­tab, som fak­tisk fø­rer til de­res scor­ing, hvor den Jeg sy­nes ik­ke, at man har kun­net sæt­te en fi nger på min ind­sats i de to før­ste kam­pe mod AGF og AaB, men det var dej­ligt at få sco­ret fræk­hed, han og­så ud­vi­ser ved det mål, han selv la­ver, kom­mer til at ko­ste. Men han er me­get in­di­vi­du­a­li­stisk, og det skal han ha­ve fri­hed til at væ­re, « si­ger Kent Ni­el­sen, der i det he­le ta­get var godt til­freds med sin off en­siv, der ud­over Falk be­stod af de ual­min­de­li­ge træf­sik­re An­ders K. Ja­cob­sen og Ras­mus Fester­sen. Ung­dom in­gen und­skyld­ning I FC Nord­s­jæl­land- lej­ren er­kend­te man, at man mød­te en skarp an­greb­s­trio, men var mest af alt træt­te af, at man fodre­de dem med god­bid­der.

» Det er vold­somt ir­ri­te­ren­de, at vi la­der tre mål gå ind, « si­ger Kas­per Hjul­mand, der ik­ke var me­get for at er­ken­de, at det er pri­sen, når man stil­ler med et for­svar med en gen­nem­snitsal­der på li­ge over 20 år.

» Jeg har set os med et ungt hold væ­re stær­ke­re i den del af spil­let og ik­ke at gi­ve ting væk. Så det er nog­le be­slut­nin­ger, som vi skal ha­ve ud af spil­let. Det si­ger sig selv. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.