Mor tæt på Alands­hold

BT - - SPORTEN - LANDSHOLDSUDTAGELSE

» Hvor er det dår­ligt, mand! « Fru­stra­tio­ner­ne ly­ste ud af Su­per­liga­ens vel nok mest funk­len­de stjer­neskud og kun­ne ik­ke mindst hø­res, da Em­re Mor med knap et kvar­ter igen blev skift et ud i op­gø­ret mel­lem OB og FC Nord­s­jæl­land. På bæn­ken tril­le­de tå­re­ne ned ad kin­der­ne på den 18- åri­ge knægt, der lig­ne­de en, der hav­de me­re på spil end de fl este i Oden­se den­ne søn­dag eft er­mid­dag.

At det var for­di, han for før­ste gang i sin kor­te se­ni­o­r­kar­ri­e­re ik­ke le­ve­re­de, mens re­præ­sen­tan­ter fra det tyr­ki­ske fod­bold­for­bund for tred­je kamp i træk vur­de­re­de ham fra tri­bu­nen, vil­le han eft er­føl­gen­de ik­ke in­drøm­me.

» Det var ik­ke godt nok i dag. Mi­ne dri­blin­ger fun­ge­re­de ik­ke, og det var ba­re en dår­lig kamp for mig, så jeg er me­get skuff et, « lød den lav­meld­te for­kla­ring. Sto­re kva­li­te­ter Fak­tum er dog, at Mor står på nip­pet til en lands­holds­de­but for si­ne for­æl­dres fø­de­land, Tyr­ki­et, som Mor trods fl ere ung­dom­skam­pe for Dan­mark har valgt at re­præ­sen­te­re, og at det der­for var en skidt dag ik­ke at ram­me top­ni­veau­et.

FCNs sport­s­chef, Car­sten V. Jensen, kun­ne eft er gårs­da­gens op­gør i Oden­se så­le­des af­slø­re over for BT, at Mor er ud­ta­get det tyr­ki­ske Alands­holds brut­to­trup til ven­skabs­kam­pe se­ne­re i marts. En trup, som dog skal bar­be­res ned se­ne­re.

Selv om præ­sta­tio­nen mod OB for­ment­lig ik­ke var den, der over­be­vi­ste tyr­ker­ne, me­ner man­den, der di­ri­ge­rer med den un­ge an­gri­ber til hver­dag, FCNs Kas­per Hjul­mand, at Em­re Mor har kva­li­te­ter­ne til det øver­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau.

» Hvis du iso­le­rer hans ak­tio­ner, de mu­lig­he­der han har, og det po­ten­ti­a­le han har, så er han dyg­tig nok nu. Men der er en mas­se ting om­kring, som han skal læ­re, og hvor han er helt ny. Så vi må se. Det vig­tig­ste for mig er, at han hol­der næ­sen i spo­ret og tæn­ker me­re på, hvad han skal i mor­gen, end hvad han skal om et halvt el­ler et helt år, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.