Nu er det lill

BT - - SPORTEN -

var med Ru­dy. Det var vildt, og det hav­de vi ik­ke reg­net med, « si­ger Mi­cki Ni­el­sen og fort­sæt­ter:

» Jeg ved ik­ke, om det ram­te Pa­tri­ck, men vi blev over­ra­ske­de over, at folk var imod ham. Men jeg tror, at det var det der skub, der vend­te det. «

Mi­cki Ni­el­sen ta­ler lidt vi­de­re om, hvor­dan det er, at han nu skal væ­re ho­ved­nav­net på hjem­me­ba­ne i Al­bert­slund.

En sta­tus han er kom­met frem til grun­det si­ne sej­re i bok­se­rin­gen, hvor han i 20 kam­pe som pro­fes­sio­nel har stop­pet de 14 før tid.

Da sto­re­broren Pa­tri­ck Ni­el­sen hav­de bok­set sam­me an­tal, var han kendt i he­le lan­det. Blandt an­det ef­ter at ha­ve med­vir­ket i un­der­hold­nings- pro­gram­mer­ne Vild med dans og Pa­ra­di­se Ho­tel.

For den lidt me­re ge­ner­te og stil­le Mi­cki Ni­el­sen er der – mod­sat hans

MAN­DAG 14. MARTS 2016 bror – for­be­hold over for at del­ta­ge i sam­me ty­pe pro­gram­mer.

» Det kom­mer an på, hvad det er. Nok ik­ke helt på sam­me må­de som Pa­tri­ck. Hvis det hav­de no­get med sport at gø­re, kun­ne det godt væ­re. Men el­lers tror jeg det ik­ke. Jeg tror ik­ke, Pa­ra­di­se Ho­tel er no­get for mig. Det der med at stå for­an folk og ka­me­ra­er er ik­ke så me­get mig. Det hand­ler me­re om boks­nin­gen. Her ta­ler man med næ­ver­ne, « si­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.