Ebrors tur

BT - - SPORTEN -

MAN­DAG 14. MARTS 2016 Mi­cki Ni­el­sen og fort­sæt­ter:

» Det er ik­ke nemt at skul­le stå for­an ka­me­ra­er­ne. Det kan godt væ­re svært nog­le gan­ge. Jeg er må­ske lidt stil­le, men man væn­ner sig og­så til det. Før­ste gang, jeg gjor­de det, var jeg nervøs. Klok­ker man i det, kan al­le se det. « Kys­se­prin­sen Når Mi­cki Ni­el­sen ik­ke bok­ser, går en del af ti­den med at pas­se hun- Det er ik­ke nemt at skul­le stå for­an ka­me­ra­er­ne. Det kan godt væ­re svært nog­le gan­ge. Jeg er må­ske lidt stil­le, men man væn­ner sig og­så til det den Char­lie, som og­så kal­des ’ kys­se­prin­sen’, for­di den har hang til at slik­ke Ni­el­sen og ven­ner i an­sig­tet.

El­lers bli­ver det til se­ri­er på Net­fl ix, hvor se­ri­er som Marco Po­lo, Bet­ter Call Saul og Bre­aking Bad er blandt de fo­re­truk­ne.

Imens in­ter­viewet fo­re­går, kom­mer Mi­cki Ni­el­sens ma­na­ger, Si­mon Lundt, plud­se­lig ind i Mu­sik Te­a­tret med en mas­se trø­jer og pla­ka­ter, der skal sig­ne­res.

Han for­tæl­ler, at selv­om sam­men­hol­det mel­lem Mi­cki og Pa­tri­ck Ni­el­sen sta­dig er stort, er de ble­vet skilt ad i en del af de­res træ­ning.

» Der er ble­vet æn­dret me­get. Før hav­de brød­re­ne fy­sisk træ­ning sam­men, men nu har vi split­tet dem op. Så fo­kus lig­ger et an­det sted, hvor de nu har de­res eget pro­gram for at ta­ge de små skridt vi­de­re, « si­ger Si­mon Lundt.

» Må­ske lidt, da vi gik sam­men. Men nu kan træ­ne­ren ba­re fo­ku­se­re ale­ne på en, og så kan man ik­ke sny­de, « si­ger Mi­cki Ni­el­sen, mens han ser ned i bord­pla­den. Si­mon Lundt ta­ger over. » Det er man nødt til. Før har Pa­tri­ck truk­ket læs­set, hvor Mi­cki har stå­et i bag­grun­den. Nu er ti­den til, at Mi­cki ik­ke skal gem­me sig læn- ge­re. Før var der må­ske for me­get bøvl med tra­fi kken om mor­ge­nen og med at kom­me for sent. Nu er det tidligt op og til træ­ning, og jeg er me­get im­po­ne­ret af Mi­cki, « kon­sta­te­rer ma­na­ge­ren.

Mi­cki Ni­el­sen drøm­mer som så man­ge an­dre bok­se­re om at ero­bre ver­den og de stør­ste VM- bæl­ter i de be­tyd­nings­ful­de for­bund. Først gæl­der det den min­dre ti­telkamp mod ita­li­en­ske Mirko Larghet­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.