Woz­ni­a­cki tab­te igen- igen

BT - - SPORTEN - NY NED­T­U­REN

Midt i den ra­sen­de storm om do­ping med mel­do­ni­um er der ka­stet nye skyg­ger over den span­ske ten­nis­stjer­ne Ra­fa­el Na­dal. Frank­rigs sport­s­mi­ni­ster fra 2007 til 2010, Ro­se­ly­ne Ba­che­lot, har frem­sat sin på­stand om Na­dals do­ping på fransk tv.

» Vi ved, at Na­dals be­røm­te syv må­ne­der lan­ge ska­des­pau­se ( i 2012, red.) uden tvivl skyld­tes en po­si­tiv ( do­ping­prø­ve, red.). «

Ra­fa­el Na­dal af­vi­ser Ba­che­lots ud­læg­ning af sa­gen.

» Jeg har al­drig gjort det, og jeg vil al­drig gø­re det, og jeg vil ik­ke ta­le me­re om det, « si­ger Ra­fa­el Na­dal til AFP Den dan­ske ten­nis­stjer­ne Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ude af WTA- tur­ne­rin­gen i In­di­an Wells eft er ne­der­lag til ki­ne­si­ske Shu­ai Zhang i an­den run­de. Der skul­le tre tæt­te sæt til, før ki­ne­se­ren kun­ne hi­ve sej­ren hjem med cif­re­ne 4- 6, 7- 6 ( 10- 8), 7- 5.

Det var Woz­ni­a­ck­is før­ste kamp i tur­ne­rin­gen, hvor hun som 20. se­e­det sad over i før­ste run­de. Eft er tre ti­mer og 24 mi­nut­ter var det slut for dan­ske­ren.

I an­det sæt var Woz­ni­a­cki dog tæt på at luk­ke kam­pen til egen for­del, men i ste­det gik sæt­tet i tie­bre­ak. Her lyk­ke­des det fem gan­ge Woz­ni­a­cki at af­vær­ge en sæt­bold, før hun sjet­te gang måt­te gi­ve fortabt og tab­te tie­bre­a­ken 8- 10.

Der­med skul­le kam­pen ud i et tred­je og af­gø­ren­de sæt. Her lag­de Woz­ni­a­cki bedst ud og kom for­an 4- 1. Dan­ske­ren kun­ne dog ik­ke hol- de fast i fø­rin­gen mod den stæ­di­ge ki­ne­ser, der vandt sæt­tet 7- 5.

27- åri­ge Zhang har over­ra­sket po­si­tivt den­ne sæ­son ved tid­li­ge­re på året at nå kvart­fi na­len i Grand Slam- tur­ne­rin­gen Au­stra­li­an Open og se­ne­st ved at vin­de en min­dre tur­ne­ring i Ca­li­for­ni­en.

Hun er si­den års­skift et gå­et fra at væ­re nr. 186 på ver­dens­rang­li­sten til sin nu­væ­ren­de pla­ce­ring som nr. 69. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ran­ge­ret som nr. 25 i ver­den.

Og­så Au­stra­li­an Open- vin­de­ren An­ge­lique Ker­ber, der var an­den­se­e­det, og fj er­de­se­e­de­de Gar­biñe Mu­guruza tab­te de­res før­ste kamp i tur­ne­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.