Fik fj en­der eft er fest- sex

BT - - NYHEDER -

HEN­DES EGEN FOR­KLA­RING Jeg gjor­de no­get, som jeg fortrød og ik­ke skul­le ha­ve gjort. Ved en 30- års fød­sels­dag tog jeg en ve­nin­des kæ­re­ste med hjem gang gav off ent­lig­he­den en mu­lig­hed for at hø­re hen­des egen for­kla­ring. Hun næg­ter sig skyl­dig i til­ta­len for at ha­ve dræbt tre pa­tien­ter på sy­ge­hu­set og for­søgt at dræ­be en fj er­de i åre­ne 2012- 2015. Fe­ste­de med Falck Iføl­ge den 31- åri­ge kan de al­vor­li­ge an­kla­ger mu­lig­vis bun­de i den gift ige at­mos­fæ­re, der i fl ere år her­ske­de om­kring hen­des per­son på de to af­de­lin­ger, hvor hun var an­sat: Me­di­cinsk 130 og Aku­taf­de­lin­gen. En strid, der nær­mest del­te kol­le­ger­ne i to grup­per: for el­ler imod den nu til­tal­te og hen­des ve­nin­der.

» Der blev på et tids­punkt ud­trykt no­get fra den an­den grup­pe om, at de ik­ke var helt til­fred­se med os. Det hand­le­de om den må­de, vi om­gik­ke- des an­dre, fe­ste­de med Falck osv. Vi blev helt klart dømt på, hvad vi la­ve­de uden for ar­bej­det. Hvor­dan man op­før­te sig ved si­den af ar­bejds­li­vet, « for­kla­re­de den 31- åri­ge sy­geple­jer­ske.

» Jeg gjor­de no­get, som jeg fortrød og ik­ke skul­le ha­ve gjort. Ved en 30års fød­sels­dag tog jeg en ve­nin­des kæ­re­ste med hjem. Det fi k jeg lov til at bø­de for. Det gjor­de mig selv­føl­ge­lig ik­ke po­pu­lær. Jeg har selv­føl­ge­lig tænkt over, om de gam­le uven­ska­ber og ting kun­ne spil­le en rol­le i det, der nu er op­stå­et bag­eft er, « til­fø­je­de den til­tal­te.

Sær­ligt uove­r­ens­stem­mel­ser­ne med en be­stemt kol­le­ga blev på et tids­punkt så vold­som­me, at de beg­ge blev ind­kaldt til en tjenst­lig sam­ta­le med le­del­sen på sy­ge­hu­set.

Den 31- åri­ge blev i går og­så ud­s­purgt om nog­le af de pil­ler – blandt an­det mor­fi n – som hun er til­talt for at ha­ve stjå­let fra sy­ge­hu­set, eft er at po­li­ti­et fandt det hos hen­de pri­vat ved an­hol­del­sen 1. marts sid­ste år. Her for­kla­re­de hun imid­ler­tid, at det en­ten var nog­le pil­ler, som var ble­vet til overs, da hen­des lil­le­sø­ster dø­de af kræft i 2013, el­ler pil­ler, som hun hav­de få­et ’ un­der di­sken’ af en læ­ge på sy­ge­hu­set. Hun øn­ske­de dog ik­ke i ret­ten at navn­gi­ve den­ne læ­ge.

Afh ørin­gen af sy­geple­jer­sken fort­sæt­ter på man­dag i næ­ste uge, og der ven­tes først dom i sa­gen i slut­nin­gen af ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.