BØLLER PÅ BA­DE

BT - - NYHEDER -

BE­LØN­NING Det vak­te har­me, da en Net­toud­de­ler i Brøns­høj i sid­ste må­ned af­slø­re­de, at un­ge i Brøns­høj be­gik bu­tiks­ty­ve­ri­er ef­ter for­godt­be­fin­den­de og iøvrigt van­da­li­se­re­de lo­ka­l­om­rå­det, alt imens po­li­ti­et så pas­sivt til. I dag kan BT så for­tæl­le, hvor­dan Kø­ben­havns Kom­mu­ne bl. a. ta­ck­ler bal­la­de­ma­ge­re og får dem væk fra ga­der­ne. De sen­der dem på del­vis skat­tey­der­be­tal­te fe­ri­e­tu­re til La­lan­dia. Af en ak­tind­sigt frem­går det, at 56 un­ge mel­lem 14 og 18 år i ok­to­ber må­ned sid­ste år var af­sted sam­men med 12 pæ­da­go­ger til­knyt­tet for­skel­li­ge ung­dom­s­klub­ber. Tu­re­ne var uden et nær­me­re pæ­da­go­gisk pro­gram an­det end at hyg­ge sig i fe­ri­e­ste­dets sto­re ba­de­lan­de i hen­holds­vis Rød­by og Bil­lund.

Blandt del­ta­ger­ne var un­ge fra Brøns­høj og Ting­b­jerg- om­rå­det, hvor 15 un­ge var af­sted.

Om for­må­let med tu­ren skri­ver Kø­ben­havns Kom­mu­ne i ak­tind­sig­ten:

» Tu­ren var en op­le­vel­ses­tur med fo­kus på at ar­bej­de med re­la­tio­ner og få skilt en ud­for­dren­de dren­ge­grup­pe ad i for­hold til at ska­be ro i lo­ka­l­om­rå­det. «

Fra Nør­re­bro og Nord­vest blev der sendt 20 un­ge.

‘ Der var ik­ke et de­ci­de­ret pro­gram,’ står der i ak­tind­sig­ten.

Pæ­da­go­gisk kon­su­lent Hen­rik Scha­ck­in­ger Lar­sen - an­svar­lig for Bør­ne- og Ung­doms­for­valt­nin­gens Nør­re­bro og Bis­peb­jerg- di­strik­ter - si­ger: Et tyndt for­mål » Jeg har talt med klub­bens le­der, og det er slet ik­ke ac­cep­ta­belt fra vo­res si­de, at der bli­ver ar­ran­ge­ret tu­re på den må­de med så tyndt et for­mål. Vo­res kla­re in­struks er, at der skal væ­re et klart pro­gram. «

Tu­rer­ne mø­der og­så po­li­tisk kri­tik.

» Når der ik­ke er no­get pæ­da­go­gisk sig­te med tu­ren, så en­der det jo med at væ­re en be­løn­ning for, at de un­ge la­ver bal­la­de. Og jo me­re bal­la­de de la­ver, des fle­re fe­ri­e­tu­re får de. Jeg bry­der mig slet ik­ke om den her be­løn­nings­kul­tur, hvor man sen­der un­ge på fe­rie for at få fred i lo­ka­lom- Når der ik­ke er no­get pæ­da­go­gisk sig­te med tu­ren, så en­der det jo med at væ­re en be­løn­ning for, at de un­ge la­ver bal­la­de rå­det, « si­ger Jakob Næsa­ger, po­li­tisk le­der for de Kon­ser­va­ti­ve i Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion.

Og­så 21 un­ge fra Vester­bro og Val­by var i La­lan­dia, og i an­gi­vel­sen af for­må­let med tu­ren bru­ger kom­mu­nen ord som ‘ sam­men­hold’, ‘ til­hørs­fø­lel­se’, ‘ suc­ces­op­le­vel­ser’, ‘ ven­ska­ber, der skal blom­stre’ og et ‘ skub i for­hold til selv­stæn­dig­hed og iden­ti­tets­ska­bel­se’.

Men det gi­ver Jakob Næsa­ger ik­ke me­get for:

» De kan jo sag­tens læ­re de ting hjem­me­fra, og det hjæl­per jo ik­ke no­get at gi­ve dem en fe­rie. l det øje­blik, de ven­der hjem, så er pro­ble­mer­ne der sta­dig, og det har ik­ke no­gen lang­tids­virk­ning. Det er spild af

TIRS­DAG 15. MARTS 2016 pæ­da­go­ger­nes tid og kom­mu­nens pen­ge, når det ene­ste de skal med­brin­ge er de­res ba­de­buk­ser. «

Iføl­ge Lars Lar­sen, kon­su­lent i LG In­sight og rå­d­gi­ver for kom­mu­ner om in­te­gra­tion, kan det gi­ve me­ning for pæ­da­go­ger­ne at ta­ge af­sted med de un­ge, og­så selv­om der ik­ke er et pro­gram. En nød­ven­dig åb­ning » Man skal ba­re væ­re enorm be­vidst om, hvad for­må­let er, når man træk­ker dem ud af de­res van­te mil­jø. Men for de pæ­da­go­gi­ske me­d­ar­bej­de­re kan det gi­ve en nød­ven­dig åb­ning til de un­ge, som det er svæ­re­re at få i de van­te ram­mer, « si­ger han.

Bør­ne- og Ung­doms­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Pia Al­ler­s­lev ( V), af­vi­ser, at der er ta­le om be­løn­ning:

» Vi sen­der ik­ke un­ge til La­lan­dia som be­løn­ning for no­get som helst. Men der skal selv­føl­ge­lig væ­re et pæ­da­go­gisk ind­hold i tu­re­ne, og klub­ber­ne skal la­ve op­føl­gen­de pæ­da­go­gisk ar­bej­de på tu­re­ne, når de er hjem­me igen. Det har jeg en klar for­vent­ning om, og jeg kan kon­sta­te­re, at klub­ber, der ik­ke har haft den for­nød­ne do­ku­men­ta­tion for tu­rens ind­hold har få­et ind­skær­pet de gæl­den­de krav. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.