Af­vi­ser æn­drin­ger af kon­tant­hjælpsloft

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen har væ­ret ud­sat for krads kri­tik af op­po­si­tio­nen og en ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner i sa­gen om det så­kald­te ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft’. Kri­tik­ken går på, at loven om et nyt kon­tant­hjælpsloft vil med­fø­re fle­re hjem­lø­se og ram­me han­di­cap­pe­de. Det har med­ført to ju­ste­rin­ger til det op­rin­de­li­ge for­slag, men kri­ti­ker­ne er end­nu ik­ke til­fred­se. Bå­de be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ren samt so­ci­al­mi­ni­ste­ren af­vi­ser dog fle­re æn­drin­ger in­den tors­dag, hvor for­sla­get ven­tes ved­ta­get.

» Det er re­ge­rin­gens kla­re mål, at fle­re skal i ar­bej­de, og at fær­re skal for­sø­ges af det of­fent­li­ge. Den før­ste for­ud­sæt­ning er, at det over­ho­ve­det kan be­ta­le sig at ar­bej­de. Der skal der­for væ­re sund for­skel mel­lem ar­bejds­ind­komst og over­før­sels­ind­komst. For man­ge kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re er for­skel­len i dag me­get be­græn­set, « si­ger be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen ( V) på et sam­råd man­dag. Står ik­ke til rå­dig­hed De se­ne­ste tal vi­ser iføl­ge mi­ni­ste­ren, at hver fjer­de job­pa­ra­te kon­tant­hjælps­mod­ta­ger ik­ke står til rå­dig­hed for ar­bejds­mar­ke­det.

Iføl­ge so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann ( V) står for­dom­me i dag i vej­en for at få han­di­cap­pe­de kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re i va­rig be­skæf­ti­gel­se.

» Selv­føl­ge­lig skal der ta­ges hen­syn til men­ne­sker, der har en funk- tions­ned­sæt­tel­se. Som sam­fund skal vi bli­ve bed­re til at yde støt­te, og­så bed­re end vi er i dag. En af de bar­ri­e­rer, men­ne­sker med han­di­cap mø­der, er for­dom­me, « si­ger hun på sam­rå­det.

I et hø­rings­svar fra Dan­marks Al­me­ne Bo­li­ger vur­de­res det, at om­kring 14.000 fa­mi­li­er vil få me­get van­ske­ligt ved at fast­hol­de de­res nu­væ­ren­de bo­lig, når reg­ler­ne slår igen­nem, men det af­vi­ses af Ka­ren El­le­mann.

» Den op­fat­tel­se de­ler jeg ik­ke, « si­ger hun og af­vi­ser, at der er be­hov for at la­ve ana­ly­ser af ’ po­ten­ti­el­le ud­sæt­tel­ser’, da den for­ri­ge re­ge­ring hel­ler ik­ke gjor­de det.

Lov­for­sla­get ven­tes ved­ta­get ved tred­je­be­hand­lin­gen på tors­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.