Jor­den bræn­der

BT - - NYHEDER -

KLI­MA­FOR­AN­DRIN­GER

Det er fem­te må­ned i træk, at re­kor­den for var­me­ste må­ned no­gen­sin­de må­lt bli­ver slå­et. Ja­nu­ar i 2016 og de­cem­ber, novem­ber og ok­to­ber i 2015 slog al­le re­kor­den in­den den nye re­kord i fe­bru­ar.

Men hvad er for­kla­rin­gen på de man­ge var­me­re­kor­der net­op nu? Martin Sten­del for­kla­rer, at en stor del af for­kla­rin­gen skyl­des El Niños var­mepå­virk­ning af at­mos­fæ­ren. Na­tur­fæ­no­me­net top­pe­de om­kring de­cem­ber, men for­svin­der må­ske først til som­mer.

Det er der­med ik­ke sik­kert, at fe­bru­ar for­bli­ver den var­me­ste må­ned no­gen­sin­de.

Det er dog in­gen grund til at gå i pa­nik over de se­ne­ste må­ne­ders ud­vik­ling, da tem­pe­ra­tu­rer­ne ik­ke vil op­nå de sam­me ek­stre­me høj­der hver ene­ste må­ned frem­over, for­tæl­ler Martin Sten­del og ud­dy­ber:

» Man skal væ­re be­kym­ret, men ik­ke me­re end hidtil. Det er dog klart, at hvis den glo­ba­le op­varm­ning fort­sæt­ter sam­men­lagt på­virk­nin­gen ved næ­ste El Niño, vil vi se end­nu var­me­re tem­pe­ra­tu­rer glo­balt i frem­ti­den. « Sto­re om­rå­der i det øst­li­ge Stil­le­hav: 2 gra­der var­me­re end nor­malt i fe­bru­ar. Ala­ska: 6 gra­der var­me­re end nor­malt Syd­vest og sy­døst for Grøn­land: Tem­pe­ra­tu­rer un­der det nor­ma­le Nord­ve­st­si­bi­ri­en: 10 gra­der var­me­re end nor­malt

De må­l­te tem­pe­ra­tu­rer er sam­men­holdt med gen­nem­snit­stem­pe­ra­tu­ren for fe­bru­ar i åre­ne 1981 til 2010 El Niño be­ty­der dren­ge­bar­net el­ler jesus­bar­net på spansk og blev kaldt så­dan, da man langs Ecu­a­dors og Perus kyst op­le­ve­de den sva­ge, var­me strøm i ha­vet ved ju­le­tid. Na­tur­fæ­no­me­net op­står hvert an­det til sy­ven­de år ved den sy­da­me­ri­kan­ske ve­st­kyst og op­var­mer van­det ved over­fla­den. Det på­vir­ker hav- og at­mos­fæ­re­strøm­me­ne på tværs af Stillehavet. Ef­ter El Niño kø­ler ha­ve­ne ned igen og bli­ver of­te kol­de­re end nor­ma­len. Det­te kal­des La Niña (’ pi­ge­bar­net’ på spansk, red.) Den hidtil kraf­tig­ste El Niño blev må­lt i de­cem­ber 1997, hvil­ket blandt an­det med­vir­ke­de den se­ne­ste var­me­re­kord for en fe­bru­ar – nem­lig den i 1998. Kil­de: DMI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.