Pu­bli­kum kan føl­ge Brei­viks rets­sag

BT - - NYHEDER -

VI­DEO Der var i af­tes end­nu ik­ke fuldt hus i et retslo­ka­le i Oslo, hvor man fra i dag kan føl­ge den sag, som mas­se­mor­de­ren An­ders Be­hring Brei­vik har rejst om si­ne af­so­nings­vil­kår. Sel­ve rets­sa­gen fo­re­går i fængs­let i Ski­en i Te­le­mark, og pro­ces­sen bli­ver over­ført med vi­de­o­link til en storskærm i by­ret­ten i ho­ved­sta­den.

Der er 54 pu­bli­kums­plad­ser i Oslo, og de sid­ste sæ­der gi­ves ef­ter prin­cip­pet ’ først til møl­le’ iføl­ge Oslo by­ret. Den 37- åri­ge, som er dømt til 21 års for­va­ring, sid­der iso­la­tions­fængs­let.

Han har ik­ke haft et pri­vat be­søg i snart tre år. Han me­ner, at sta­ten kræn­ker hans ret­tig­he­der.

Brei­vik, der ved an­greb 22. juli 2011 dræb­te 77 men­ne­sker, har ved fle­re lej­lig­he­der kla­get over, at han på grund af lang­va­rig iso­la­tion af­so­ner un­der tor­tu­r­ag­ti­ge for­hold.

Rets­sa­gen om Brei­viks af­so­nings­for­hold ind­le­des i dag, og der er af­sat fi­re da­ge.

Der vil bli­ve ført ot­te vid­ner i den ci­vi­le sag, li­ge­som der er af­sat tre ti- mer til hans egen for­kla­ring. En­de­lig skal hans cel­ler i fængs­ler­ne Ila og Ski­en in­spi­ce­res. 173 plad­ser Iføl­ge det nor­ske nyheds­bu­reau NTB er der fort­sat le­di­ge plad­ser, når mas­se­mor­de­rens ad­vo­kat, Øyste­in Stor­r­vik, og statsad­vo­kat Ma­ri­us Em­ber­land kom­mer med de­res ind­le­den­de be­mærk­nin­ger. I alt er der 173 plad­ser i sal 227. Der­u­d­over har pres­sen 54 plad­ser i by­ret­ten på en an­den eta­ge.

Øyste­in Stor­r­vik har gjort gæl­den­de, at An­ders Be­hring Brei­vik li- der af iso­la­tions­ska­der. Af en læk­ket rap­port frem­går det, at den­ne op­fat­tel­se ik­ke de­les af det sund­heds­per­so­na­le, der har vur­de­ret mas­se­mor­de­ren, skri­ver NTB.

Hvis ik­ke Brei­vik får med­hold er hans ad­vo­kat iføl­ge det nor­ske nyheds­bu­reau pa­rat til at ind­brin­ge sa­gen for Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.