Løk­ke tavs

BT - - NYHEDER -

KLAR TIL KAMP­VALG Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) har in­gen kom­men­ta­rer til uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sens ( V) ud­mel­ding om, at han er klar til kamp­valg for at af­lø­se Løk­ke som Ven­stres for­mand, når stats­mi­ni­ste­ren en dag skal af­lø­ses. Uden­rigs­mi­ni­ste­ren, der sam­ti­dig er Ven­stres næst­for­mand, er i søn­da­gens ud­ga­ve af Jyl­lands- Po­sten ci­te­ret for at si­ge, at han er klar til ’ at træ­de op på den øver­ste skam­mel’.

Ritzau har spurgt Løk­ke om, hvad han sy­nes om den ud­mel­ding fra Kri­sti­an Jensen. Men stats­mi­ni­ste­ren har ik­ke øn­sket at sva­re på spørgs­må­let.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen delt­og i går i en hø­ring på Chri­sti­ans­borg om re­ge­rin­gens syn på ve­te­ran­po­li­tik­ken.

Ef­ter­føl­gen­de sva­re­de Løk­ke på spørgs­mål om det em­ne, som re­ge­rin­gen vil gi­ve et så­kaldt ser­vi­ce­ef­ter­syn.

Men da spørgs­må­let om Kri­sti­an Jen­sens for­mands­ud­mel­ding kom, vend­te stats­mi­ni­ste­ren hur­tigt rundt på fød­der­ne og gik sin vej.

Iføl­ge reg­ler­ne for pres­sen på Chri­sti­ans­borg er det lig med, at po­li­ti­ke­ren ik­ke vil ud­ta­le sig, og det skal pres­sen respek­te­re.

Net­op Løk­ke og Kri­sti­an Jensen var i 2014 tæt på at ry­ge ud i et kamp­valg om for­mand­spo­sten i Ven­stre. Løk­ke var den­gang for­fulgt af uhel­di­ge per­sonsa­ger - blandt an­det om tøj­re­g­nin­ger på par­tiets reg­ning.

Det end­te dog med, at Kri­sti­an Jensen af­stod fra kamp­val­get, for­di det po­ten­ti­elt kun­ne på­be­gyn­de en hef­tig fløj­kamp in­ter­nt i Ven­stre.

Men med si­ne ud­ta­lel­ser til Jyl­lands- Po­sten har Kri­sti­an Jensen nu Hvis man ik­ke kan li­de kamp­valg, skal man hol­de sig ude af po­li­tik. Så­dan er det ba­re klart un­der­stre­get, at han vil væ­re Ven­stres næ­ste for­mand, og at par­ti­fæl­ler med sam­me am­bi­tio­ner skal væ­re klar til kamp­valg mod den nu­væ­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster.

» Hvis man ik­ke kan li­de kamp­valg, skal man hol­de sig ude af po­li­tik. Så­dan er det ba­re, « sag­de Kri­sti­an Jensen blandt an­det til Jyl­lands- Po­sten.

Nor­malt af­vi­ser top­po­li­ti­ke­re at sva­re på spørgs­mål om, hvad der skal ske ef­ter den nu­væ­ren­de par­ti­for­mand. Vil ik­ke lig­ne en tø­sed­reng Po­li­tisk kom­men­ta­tor Hans En­gell ud­tal­te søn­dag til Ritzau, at Kri­sti­an Jensen si­ger, som han si­ger, så han ik­ke kom­mer til at lig­ne en tø­sed­reng igen.

» Kri­sti­an Jensen vil vi­se, at han ik­ke ryster på hæn­der­ne. Han vil vi­se, at han har vilj­en til magt, når det gæl­der.

Kri­sti­an Jensen vil al­le­re­de nu sen­de et sig­nal om, at han ik­ke vil la­de sig ky­se igen, « sag­de En­gell med hen­vis­ning til magt­kam­pen mel­lem Løk­ke og Kri­sti­an Jensen til­ba­ge i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.