Nej, vi har re­li­gions­og yt­rings­fri­hed

BT - - DEBAT - JO­SEP­HINE FOCK

der er det vig­tig­ste. Alt­så hvad ima­mer­ne si­ger i de­res præ­di­ke­ner. Det er vig­tigt, at de til­pas­ser sig den dan­ske kul­tur og sør­ger for at præ­di­ke i over­ens­stem­mel­se med dansk lov­giv­ning og de­mo­kra­tiets ånd, og hvis no­get af det, de præ­di­ker, er ulov­ligt, så skal de og­så straff es. Men jeg tror ik­ke, at løs­nin­gen er at tvin­ge ima­mer til at præ­di­ke på dansk. Jeg vil ger­ne le­ve i et sam­fund, hvor man

og­så kan in­vi­te­re ude­frakom­men­de Man­ge

men­ne­sker til at hol­de præ­di­ke­ner, men an­der­le­des end i sy­na­goi­ma­mer og­så an­dre til at dis­ku­te­re og de­bat­te­re gen. Der præ­di­ker man på dansk, men med os.

hver­ken kan når der læ­ses tek­ster op fra Tora­hen, så fo­re­går det på he­bra­isk. Det er selv­h­vis man tvin­ger

spro­get el­ler føl­ge­lig i or­den, når alt an­det fo­re­går ima­mer­ne til at præ­di­ke på dansk, så på dansk. Al­le tros­ret­nin­ger skal ken­der kul­tu­ren skal det gæl­de for al­le an­dre re­li­gio­ner. præ­di­ke på dansk, når man be­fi nder Vi har re­li­gions­fri­hed og yt­rings­fri­hed

og rå­d­gi­ver ik­ke sig i Dan­mark. På den må­de kan vi i Dan­mark, og det vil jeg ik­ke gå på og­så ude­luk­ke ima­mer, der ik­ke kan med af­sæt i de kom­pro­mis med. Det vil selv­føl­ge­lig dansk, og som hel­ler ik­ke er in­te­gre­ret. væ­re hen­sigts­mæs­sigt, hvis der blev

dan­ske vær­di­er I øje­blik­ket im­por­te­res man­ge ima­mer, præ­di­ket på dansk, men jeg vil ik­ke gø­re der hver­ken kan spro­get el­ler ken­der kul­tu­ren, og det til et krav. Det har ek­stre­me kon­se­kven­ser, hvis som ik­ke rå­d­gi­ver med af­sæt i den dan­ske kul­tur og man gen­nem­fø­rer Na­ser Kha­ders for­slag, og vi er dens vær­di­er. Det skal vi ha­ve stop­pet. Vi vil stil­le nødt til at gen­nemtæn­ke det. Jeg me­ner ik­ke, at det krav til ima­mer­ne i for­hold til, at de skal igen­nem er i over­ens­stem­mel­se med vo­res yt­rings­fri­hed og et kur­sus om dan­ske sam­funds­for­hold. Der­u­d­over re­li­gions­fri­hed i Dan­mark, hvis man si­ger, at ima­mer skal ima­mer­ne god­ken­des, og man skal sam­ti­dig skal præ­di­ke på dansk. Der­u­d­over er det in­ter­es­sant, hol­de til­syn med moskéer­ne, li­ge­som man gør med at de mus­lim­ske or­ga­ni­sa­tio­ner selv fo­re­slår en form kir­ker­ne. Hvis en præst præ­di­ker po­li­tisk, så træ­der for ma­ni­fest om is­lams rol­le i Dan­mark, hvor de ta­ler kir­ke­mi­ni­ste­ren ind. Og hvis man ik­ke over­hol­der de om, at det er nød­ven­digt, at de op­da­te­rer den må­de, reg­ler, som gjor­de, at man fi k til­delt en god­ken­del­se, de præ­di­ker på, i for­hold til, at man le­ver i det dan­ske så fra­ta­ges den igen. sam­fund.

DET ER IK­KE

DET ER IND­HOL­DET,

PRO­BLE­MET ER, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.