Ja, det dan­ske sprog vil på­vir­ke ind­hol­det

BT - - DEBAT - NA­SER KHA­DER

at ima­mer i Dan­mark præ­di­ker på dansk. Især eft er man­ge års di­a­log uden re­sul­tat og man­ge års do­ku­men­ta­tion af, at ima­mer­ne ta­ler med fl ere rå­d­gi­ve­re, som ik­ke ta­ger ud­gangs­punkt i Dan­mark. Når de ud­læg­ger tek­ster fra Kor­a­nen, er det med af­sæt i den mus­lim­ske ver­den, og der me­ner jeg, at hvis man præ­di­ker på dansk, så er Dan­mark ud­gangs­punk­tet. Og på den må­de kan man ud­vik­le en form for dansk is­lam.

DET ER VIG­TIGT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.