FRA CIGARETSKOD TIL SLOT

BT - - DEBAT -

Dron­ning Mar­gret­he ry­ger ger­ne og uden at ryste på hån­den en smøg for åben skærm i den bed­ste sendetid en søn­dag aft en. Og tak for det. Stil­ler sig i øv­rigt og­så ger­ne for­an et ma­le­ri af sig selv og prins­ge­ma­len med blik­ket på lyk­ke­lig og uen­de­ligt bag­ud- fo­rel­sket som en drøm, der sta­dig bli­ver ud­le­vet på det ene slot eft er det næ­ste. Indtil vi­de­re har vi væ­ret igen­nem Ama­li­en­borg og Mar­se­lis­borg. Næ­ste gang vi­ser hun Fre­dens­borg Slot frem i pro­gram­se­ri­en ’ Dron­nin­gens Slot­te’ på DR1.

PA­NE­LET Vi ta­ler pu­blic ser­vi­cefj ern­syn i hø­je­ste po­tens, som vi kan til­la­de os at ha­ve hø­je for­vent­nin­ger til...

JO­VIST, SE­RI­EN ER op­ta­get, før Prins Henriks prok­la­me­re­de selv­pen­sio­ne­ring, og selv­om han ik­ke del­ta­ger i op­ta­gel­ser­ne, er der dæk­ket op til ham, da ka­mera­gan­gen når helt ind til spi­se­bor­det på det år­hu­si­an­ske på­ske- jul- og som­mer­fe­ri­eslot. Før­nævn­te blik har til lej­lig­he­den få­et en øjen­skyg­ge, som ik­ke sy­nes at ha­ve ramt helt plet i en pa­stel lidt uden for ski­ven. Men end ik­ke fl eres for­søg på at pi­ske en stem­ning op på so­ci­a­le me­di­er over far­ve­la­de­bom­mer­ten syn­tes at gå viral. VI TA­LER PU­BLIC ser­vi­ce- fj ern­syn i hø­je­ste po­tens, som vi kan til­la­de os at ha­ve re­la­tivt hø­je for­vent­nin­ger til, al den stund at vi i vir­ke­lig­he­den har be­talt for se­ri­en to gan­ge. Bå­de for slot­te­nes fy­si­ske ind­hold og DRpro­duk­tio­nen. Apa­na­gen går blandt an­det til ejen­doms­skat­ter i Aar­hus, som dron­nin­gen be­to­ner, hun selv be­ta­ler, for­di Mar­se­lis­borg Slot er en fol­ke­ga­ve og ik­ke ejet af sta­ten. Li­cen­sen går til at kom­me så tæt på, at beg­ge de­le gi­ver me­ning. Selv­føl­ge­lig vil vi da ger­ne ha­ve ind­blik i, hvad vi be­ta­ler for, og det er ved­kom­men­de pu­blic ser­vi­ce at vi­se os det. AT DRON­NING MAR­GRET­HE så langt over­går en ke­de­lig ku­sto­des plig­trund­vis­ning, men i ste­det de­di­ke­rer sig bå­de per­son­ligt, anek­do­tisk og for så vidt fag­ligt i skik­kel­se af bå­de kunst­ner og re­gent, løft er se­ri­en til ma­ge­løst pri­me­ti­me- fj ern­syn, der sna­ger i bund uden at gå tabloid. Jeg føl­ger ik­ke med i den en­de­lø­se uge­blads­føl­je­ton, no­te­rer mig, når Kongehuset får en over nak­ken for at blåstemp­le tvivls­om­me sta­ter på eks­port­frem­men­de rej­ser el­ler Fre­de­rik har olym­pi­ske IOC- kva­ler. DER­FOR KAN JEG sag­tens sæt­te pris på Dron­nin­gens bud på gang­bar far­ve­ska­la, in­dret­ning af roy­a­le ge­mak-

Kurt Las­sen, De fl este kvin­der har en dår­li­ge­re pen­sion end mænd, men kun 8 pct. har aft alt at de­le pen­sio­ner ved skils­mis­se. Bør man over­ve­je det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.