In­de i var­men hos

BT - - NYHEDER -

HOF­BAL San­ge­ren Chri­stop­her, hans kol­le­ga Mads Lan­ger og mu­si­cal­stjer­nen Maria Lucia er al­le vant til at stå på en sce­ne og gi­ve den gas for­an mas­ser af spænd­te pu­bli­kum­mer. Men én helt sær­lig ind­by­del­se har få­et de el­lers cool ty­per til at ryd­de ka­len­de­ren, fin­de festskr­ud­det frem og øve de­res dan­se­trin.

De er nem­lig et lil­le udsnit af de kend­te dan­ske­re, der har få­et en for­nem ind­by­del­se fra dron­ning Mar­gret­he om at kom­me til fest på Chri­sti­ans­borg Slot i af­ten.

Dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik in­vi­te­re­de til så­kaldt af­ten­sel­skab for kunst og kul­tur før­ste gang i 1976. Sid­ste gang, re­gent­par­ret fejre­de kul­tu­ren, var i 2009, hvor og­så kron­prin­s­par­ret og prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie delt­og i fest­lig­he­der­ne.

For at gø­re sig fortjent til at væ­re blandt de cir­ka 300 sær­ligt ind­bud­te, skal man ha­ve gjort sig be­mær­ket in­den for kunst el­ler kul­tur, og sid­ste gang den fest­li­ge af­ten fandt sted, var der og­så ad­skil­li­ge sport­s­u­dø­ve­re, mu­si­ke­re og sku­e­spil­le­re på gæ­ste­li­sten. I 2009 var blandt an­dre bok­se­ren Mik­kel Kes­sler, ko­mi­ke­ren Casper Chri­sten­sen og san­ge­r­in­den Szhir­ley til hof­bal.

Hof­fet har end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort hvil­ke nav­ne, der står på årets li­ste, men en­kel­te har al­le­re­de af­slø­ret det på so­ci­a­le me­di­er.

Ud over Chri­stop­her og Maria Lucia er og­så den tid­li­ge­re Alp­ha­be­at- san­ger Sti­ne Bram­sen på li­sten, li­ge­som lø­be­ren Sa­ra Slott og bad­min­ton­spil­ler­ne Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen.

» Sik­ke en ære at væ­re in­vi­te­ret, « skrev Bram­sen be­gej­stret på sin pro­fil på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram. Vel­kom­men med æg­te­fæl­le Er man ik­ke selv sport­s­stjer­ne el­ler udø­ven­de kunst­ner, har man sta­dig mu­lig­hed for at del­ta­ge i fe­sten – hvis man alt­så vel at mær­ke er kæ­re­ste med én, der er.

Al­le de in­vi­te­re­de er nem­lig vel­kom­ne med æg­te­fæl­le, hvil­ket den 24- åri­ge Chri­stop­her har mo­ret sig lidt over.

Den om­s­vær­me­de san­ger har nem­lig end­nu ik­ke sagt ja til sin kæ­re­ste, mo­del­len Ce­ci­lie Hau­gaard. Men mon ik­ke hun får lov at kom­me til bal på slot­tet al­li­ge­vel?

Hver­ken gæ­ste­li­ste el­ler af­te­nens me­nu er ble­vet of­fent­lig­gjort end­nu, men ét er sik­kert: Af­te­nen kom­mer va­nen tro til at by­de på dans.

» Mi­ne les lan­ci­ers skills skal fin­tu­nes i dag, « lød det i går fra Maria Lucia Ro­sen­berg på In­s­ta­gram.

Dron­nin­gen er kendt for at ny­de at dan­se net­op les lan­ci­ers, som man­ge må­ske hu­sker fra gym­na­si­et. Men i år må hun und­væ­re sin Hen­rik på dan­se­gul­vet. Den pen­sio­ne­re­de Prins­ge­mal del­ta­ger nem­lig ik­ke i hu­stru­ens sto­re fest.

Og en an­den mar­kant per­son har måt­tet mel­de af­bud: Ten­nis­spil­le­ren Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki del­te for ny­ligt et bil­le­de af den flot­te in­vi­ta­tion med si­ne føl­ge­re på In­s­ta­gram og skrev, at hun desvær­re er for­hin­dret i at del­ta­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.