Fit­ness. dk blø­der pen­ge

BT - - NYHEDER -

UN­DER­SKUD Der kom fle­re i træ­nings­cen­tre­ne men mar­kant fær­re pen­ge i kas­sen hos Fit­ness dk i 2015. Og dét i en grad, så kæ­den af fit­nes­scen­tre træk­ker re­sul­ta­tet i mo­der­sel­ska­bet Par­ken ned. Det vi­ser Par­kens regn­skab for sid­ste år. Iføl­ge regn­ska­bet faldt Fit­ness dk’s om­sæt­ning mar­gi­nalt til 428,4 mil­li­o­ner kro­ner på trods af, at man fik 2.000 fle­re med­lem­mer og der­med kun­ne skri­ve 127.000 på li­sten.

» Ud­vik­lin­gen skyl­des pri­mært de fort­sat van­ske­li­ge mar­keds­be­tin­gel­ser med fald i den gen­nem­snit­li­ge med­lem­s­pris, « skri­ver Par­ken i sit regn­skab.

End­nu vær­re gik det for re­sul­ta­tet, der vi­ste et dun­dren­de un­der­skud på 28 mil­li­o­ner kro­ner, langt fra det plus på tre mil­li­o­ner kro­ner, der blev le­ve­ret i 2014.

Sam­ti­dig for­ven­ter man ik­ke, at der er no­gen lin­dring på den kor­te ba­ne for kæ­den, der ope­re­rer i et mar­ked med hård kon­kur­ren­ce om kun­der­ne.

» Det er for­vent­nin­gen, at den in­ten­se kon­kur­ren­ce, der har her­sket på det dan­ske mar­ked i de se­ne­ste år, vil fort­sæt­te i 2016 med en fort­sat kon­so­li­de­ring af de min­dre ak­tø­rer, « skri­ver Par­ken.

Der­for skal der væ­re et fo­kus på at ef­fek­ti­vi­se­re, hvil­ket vil ko­ste cen­tre.

» Fit­ness dk for­ven­ter over de kom­men­de år, at ned­læg­ge uren­tab­le cen­tre, « skri­ver sel­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.