Ven­stre sav­ner mus­lim­sk op­råb mod ra­di­ka­le ima­mer

BT - - NYHEDER -

IMAM- KRI­TIK Der er brug for mo­de­ra­te, mus­lim­ske le­de­re, der ta­ger af­stand fra de ra­di­ka­le syns­punk­ter, som fle­re ima­mer har luf­tet i en do­ku­men­tar på TV2. For de dan­ske mus­li­mer har brug for et al­ter­na­tiv til den ek­stre­me is­lam.

Så­dan ly­der det fra Ven­stres ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­ord­fø­rer, Marcus Knuth, ef­ter at 31 ima­mer i fæl­les­skab har for­dømt TV2 for do­ku­men­tar­se­ri­en ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’.

» Det vi­ser, hvor fuld­stæn­digt vir­ke­lig­heds­fjer­ne de men­ne­sker er, og desvær­re og­så hvor langt de­res lo­gik lig­ger fra den dan­ske tankegang, « si­ger Marcus Knuth.

» Man kun­ne for­ven­te, at de ef­ter op­ta­gel­ser­ne vil­le gå ud og und­skyl­de de op­for­drin­ger til vold og drab, som nog­le ima­mer er kom­met med. Men de gør jo det di­a­me­tralt mod­sat­te, « si­ger han.

TV2s do­ku­men­tar vi­ser blandt an­det, at ima­mer har un­der­vist i ste­ning af ut­ro kvin­der og vej­ledt kvin­der til at bli­ve hos de­res vol­de­li­ge mænd. Nult­o­le­ran­ce Søn­dag mød­tes en ræk­ke ima­mer og for­døm­te TV2 for do­ku­men­ta­ren, der med skjult ka­me­ra løf­ter slø­ret for for­hol­de­ne i en hånd­fuld dan­ske mo­ske­er.

» Det un­der­stre­ger nød­ven­dig­he­den af en nult­o­le­ran­ce over for de her men­ne­sker og af, at vi vi­ser mo­de­ra­te mus­li­mer, at det ik­ke er den ene­ste vej frem i ver­den. «

» Når 31 ima­mer kom­mer med det bud­skab, så bi­dra­ger de til at sæt­te al­le ima­mer og mo­ske­er i én bås. Der sav­ner jeg vir­ke­lig, at de mo­de­ra­te, mus­lim­ske le­de­re i langt hø­je­re grad mar­ke­rer sig, « si­ger Marcus Knuth fra Ven­stre.

Tid­li­ge­re man­dag ud­tryk­te hans par­ti­fæl­le ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg sin støt­te til de mo­de­ra­te mus­li­mer i Dan­mark. På Fa­ce­book op­for­dre­de hun dem til at ta­ge af­stand fra ek­stre­me tros­fæl­ler.

» Men til al­le jer helt al­min­de­li­ge mus­li­mer i Dan­mark, der hver ene­ste dag står op, pas­ser je­res ar­bej­de, ud­dan­nel­se og del­ta­ger i det helt al­min­de­li­ge liv i Dan­mark: Vi bak­ker jer op! «

» Det er jer, der er de før­ste, det ram­mer, når yder­lig­gå­en­de ima­mer og for­e­nin­ger for­sø­ger at un­der­tryk­ke kvin­der, børn el­ler al­le dem, der tæn­ker el­ler le­ver an­der­le­des, end de selv gør, « skrev In­ger Støj­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.