HOLD DIN HJER

BT - - SUNDHED -

Ved at træ­ne din hjer­ne kan du gø­re hjer­ne­bar­ken ty kke­re og for­bin­del­ser­ne mel­lem ner­ve­cel­ler­ne tæt­te­re og der­med sty rke bl. a. din hukom­mel­se.

ØVEL­SE 1

ØVEL­SE 2 Træn dit fo­kus - hvis du jævn­ligt op­le­ver, at di­ne tan­ker fl agrer og er al­le mu­li­ge an­dre ste­der end, hvor du ger­ne vil ha­ve dem, kan du ha­ve brug for at træ­ne din op­mærk­som­hed. Det kan f. eks. væ­re i sam­ta­le med an­dre – el­ler hvis du mi­ster kon­cen­tra­tio­nen, når du læ­ser.

ØVEL­SE 1 Læs nog­le si­der i en avis el­ler et blad. Giv nu avi­sen/ bla­det til en hjæl­per og bed ham om at stil­le fem spørgs­mål om det, du har læst.

TIRS­DAG 15. MARTS 2016

ØVEL­SE 1 Ord­li­ster­ne skal du li­ge­som tal­ræk­ker­ne læ­re ude­nad. Læs li­sten nog­le gan­ge, og når du me­ner at ha­ve lært den, dæk­ker du den til med hån­den og skri­ver or­de­ne ned el­ler si­ger dem højt for dig selv. Hvis der er fejl, skri­ver du li­sten ned igen. Hver dag skal du for­sø­ge dig med et nyt ske­ma. Læs me­re i bo­gen ’ Knivskarp. Fra nor­mal til ge­ni­al’.

Op­le­ver du, at du oft e i hast kom­mer til at pri­o­ri­te­re for­kert el­ler væl­ge en ugun­stig løs­ning, f. eks. hvis du kom­mer til at væl­te kaff ekop­pen på dit skri­ve­bord og du ik­ke re­a­ge­rer i ti­de, så kan det væ­re en god idé ide at træ­ne net­op den­ne egen­skab. Bed di­ne børn, en kol­le­ga el­ler en ven om at hjæl­pe dig, når du skal la­ve den­ne ’ slå hin­an­den over hæn­der­ne’leg. Stil jer over for hin­an­den, beg­ge med sam­le­de hæn­der og fi ngre­ne pe­gen­de mod hin­an­den. Må­let er at væ­re den før­ste, som klap­per den an­den på hån­dryg­ge­ne. Skil di­ne hæn­der og klap i ly­nen­de hast sam­men om din mod­parts hæn­der, in­den han skil­ler si­ne og klap­per på di­ne hæn­der. Den, der klap­per først, får po­int. Når man først har skilt hæn­der­ne, skal man for­sø­ge at ram­me. I man­ge elek­tro­ni­ske spil gæl­der det om at væ­re hurtig og præ­cis. Du kan der­for træ­ne din reaktionstid på bå­de te­le­fon, pc og tab­let ved at spil­le f. eks. Te­tris, Bubb­le Shoot el­ler Wor­ld of Warcraft . Spil ik­ke me­re end 30 mi­nut­ter om da­gen. Træn din hukom­mel­se - hvis du vil bli­ve bed­re til at hu­ske. Reg­ne­sty kker­ne skal du ud­reg­ne i ho­ve­d­et, for­di du der­ved tvin­ges til at hol­de mel­lem­reg­nin­ger i kort­tids­hukom­mel­sen, mens du reg­ner og udtæn­ker fa­cit. Skriv re­sul­ta­tet i det af­sat­te felt ud for reg­ne­sty kket og regn even­tu­elt eft er på en lom­me­reg­ner. ‘ Talspænd­vid­de’ og går ud på, at du skal hu­ske tal­ræk­ker­ne ude­nad. Læs tal­ræk­ken højt for dig selv. Dæk den så til med hån­den og skriv cif­re­ne i kor­rekt ræk­ke­føl­ge i fel­tet, der er af­sat til tal­ræk­ker­ne. Du har kun et for­søg. Kon­trol­ler din tal­ræk­ke for even­tu­el­le fejl.

Vær op­mærk­som på de­tal­jer fra din dag­lig­dag. Det skal væ­re de­tal­jer, som du nor­malt ik­ke læg­ger mær­ke til, f. eks.: Hvil­ke sko hav­de din ko­ne på i mor­ges? Hvil­ken far­ve var din kol­le­gas skjor­te?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.