NE UNG

BT - - SUNDHED -

TIRS­DAG 15. MARTS 2016

ØVEL­SE 1

ØVEL­SE 2

BRYD VA­NER­NE

SOV GODT

SKÅL MED MÅ­DE TÆM DIT SUKKERBEHOV Suk­ker er hur­tigtvir­ken­de kul­hy­dra­ter, som gi­ver ner­ve­cel­ler­ne mas­ser af ener­gi. Pro­ble­met med suk­ker frem for lang­somtvir­ken­de kul­hy­dra­ter ( som f. eks. hav­re­gryn, rug­brød, frugt og grønt) er imid­ler­tid, at blod­suk­ke­ret kom­mer til at svin­ge for me­get. Hjer­nen vil der­for helst ha­ve de lang­somtvir­ken­de kul­hy­dra­ter, som vir­ker sta­bi­li­se­ren­de for SLUK SMØGEN Ni­ko­tin ska­der din ind­læ­rings­ev­ne og hukom­mel­se. Ni­ko­tin i stør­re mæng­der ned­sæt­ter og­så re­ak­tions­ha­stig­he­den. Drop der­for ci­ga­ret­ter­ne. SPIS SUNDT FEDT Spis mas­ser af fed fi sk som f. eks. laks og ma­k­rel. De in­de­hol­der om­e­ga- 3- fedt­sy­rer, som bi­dra­ger til at op­byg­ge cel­ler i hjer­nen. De es­sen­ti­el­le fedt­sy­rer fi ndes og­så i hør­frø, nød­der, raps og soy­abøn­ner. LØS OP­GA­VER Dag­ligt for­brug af krydsord, so­duko el­ler Word­feud er med til at hol­de din hjer­ne i gang. Det sam­me gør sig gæl­den­de, når du læ­ser bø­ger el­ler læ­rer et nyt sprog. Stra­te­gi­ske spil som f. eks. skak kan og­så sty rke din kort­tids­hukom­mel­se og ev­ne til at hol­de fl ere men­tale bol­de i luft en på én gang. LYT TIL MU­SIK Man kan ke­misk på­vi­se, at mu­sik og sang gør, at der ud­skil­les do­pa­min, som er et sig­nal­stof i hjer­nen, der får os til at fø­le vel­be­hag og kan hæ­ve vo­res smer­te­tær­skel. Stoff et er des­u­den med til at hol­de hjer­nen skarp. Der­for er det ren vel­væ­re for øver­ste eta­ge at lyt­te til mu­sik el­ler selv at stem­me i.

Me­morér et sal­me­vers. Det har en Øvel­ser­ne skal gen­nem­fø­res over 42 da­ge. i bo­gen ’ Knivskarp. Fra nor­mal til ge­ni­al’ kan du se al­le træ­nings­pro­gram­mer­ne i de­tal­jer til de en­kel­te ind­sats­om­rå­der og te­ste, om du er ble­vet bed­re. Din hjer­ne bli­ver ren­set for af­falds­stoff er, når du sover. Pro­ces­sen me­nes at be­skyt­te din hjer­ne mod de­mens, vi­ser ny­lig forsk­ning. Sørg der­for for dyb, lang og sam­men­hæn­gen­de søvn hver nat. Den for­gift ning og det tab af væ­ske og salt, som op­står, når du har druk­ket al­ko­hol i stør­re mæng­der, kan gi­ve tøm­mer­mænd. Der­med op­står en pe­ri­o­de, hvor hjer­nen ik­ke fun­ge­rer op­ti­malt, og du ri­si­ke­rer at ska­de din hukom­mel­se. Hold dig der­for til de an­be­fa­le­de ugent­li­ge græn­ser for al­ko­hol. Syv for kvin­der og 14 for mænd.

Øn­sker du en sund og skarp hjer­ne kan du med for­del træ­ne din ev­ne til at dæm­pe stress: be­ro­li­gen­de eff ekt på hjer­nen at gen­ta­ge stro­fer ( men­tal repe­ti­tion). Når du me­mo­re­rer og gen­ta­ger en tekst, tvin­ger du myl­de­ret af tan­ker og uro i hjer­nen væk og kon­cen­tre­rer dig om me­mo­re­rin­gen. Find der­for din gam­le sal­me­bog, et cover til en cd el­ler en digtsam­ling frem. Vælg så et vers el­ler nog­le linjer ud. Læs dem højt og gen­tag dem – ger­ne man­ge gan­ge. Med mo­tion kan du for­bed­re din kon­cen­tra­tions­ev­ne, ind­læ­ring og hukom­mel­se. Der­for er det godt mindst 30 mi­nut­ter om da­gen at bli­ve let­te­re for­pu­stet ved at gå, cyk­le el­ler lø­be. Hvis man har kræft er til det, vil træ­ning ved høj in­ten­si­tet i kort tid af gan­gen og­så væ­re yderst eff ek­tivt. Din ri­si­ko for at ud­vik­le syg­dom­me, som f. eks. de­pres­sion og de­mens mind­skes og­så, når du får be­væ­get dig.

Gen­nem­gå al­le mus­k­ler i krop­pen én for én stil­le og ro­ligt. Lig på gul­vet og spænd først i hån­den, slap der­på af, spænd så i un­de­rar­men, slap så af, spænd i overar­men mv. Når du på den­ne må­de skift evis spæn­der og slap­per af i al­le mus­k­ler i krop­pen, hjæl­per du bå­de krop og hjer­ne til at løs­ne op.

Det er vig­tigt at læ­re no­get nyt he­le li­vet, el­lers bli­ver hjer­nen doven. Sørg der­for på dag­lig ba­sis for at gø­re no­get an­der­le­des. Som f. eks. at bør­ste tæn­der med den an­den hånd, cyk­le en an­den vej hjem, ta­ge tøj på i mør­ke mv. hjer­nen. Des­u­den in­de­hol­der de en mas­se go­de vi­ta­mi­ner, som hjer­nen og­så har brug for.

Kil­de: Hjer­ne­for­sker Tro­els W. Kjær, Æl­dresa­gen m. fl .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.