Næ­ste stop: Mars

BT - - NYHEDER -

EXOMARS Den eu­ro­pæ­isk- rus­si­ske mis­sion ExoMars fik man­dag en vel­lyk­ket begyndelse, da en ra­ket blev sendt op mod Mars fra Ba­j­ko­nor­kos­modro­men i Ka­sak­h­stan, vi­ste di­rek­te tv- op­ta­gel­ser. Rum­far­tø­jet ven­tes at til­ba­ge­læg­ge de 141 mil­li­o­ner ki­lo­me­ter til den rø­de pla­net på syv må­ne­der, hvor­ef­ter det dels skal sen­de en rum­son­de i kredsløb om Mars og dels lan­de et mo­dul på pla­ne­tens gol­de over­fla­de.

Iføl­ge astro­fy­si­ker ved DTU Spa­ce Mi­cha­el Lin­den- Vørn­le kan mis­sio­nen bli­ve et af­gø­ren­de nyt skridt for det eu­ro­pæ­i­ske ru­ma­gen­tur, ESA.

» Det er en stor be­gi­ven­hed for eu­ro­pæ­isk rum­fart. Det er an­den gang, at Eu­ro­pa sen­der en am­bi­tiøs mis­sion af sted til den rø­de pla­net, men i den før­ste mis­sion i 2003 cra- she­de lan­dings­mo­du­let, så man al­drig fik lan­det på Mars, « si­ger han.

Den plan­lag­te lan­ding er tænkt som for­sta­di­et til ExoMars II i 2018, hvor rum­far­tø­jet skal med­brin­ge en ro­bot­bil, der blandt an­det skal ta­ge prø­ver af Mars’ un­der­grund med et langt bor. En blød lan­ding » Men in­den man sen­der den af sted, vil man godt li­ge væ­re sik­ker på, at man har styr på at få la­vet en kon­trol­le­ret, blød lan­ding, « si­ger Mi­cha­el Lin­den- Vørn­le.

ExoMars- mis­sio­nen har og­så et dansk islæt i form af kom­po­nen­ter fra tek­no­lo­gi­virk­som­he­den Ter­ma, der blandt an­det le­ve­rer den alt­af­gø­ren­de strø­men­hed til lan­dings­mo­du­let.

Op­sen­del­sen af ExoMars ske­te ef­ter pla­nen klok­ken 10.31 dansk tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.