Kan et nyt køk­ken be­ta­le sig?

El­ler?

BT - - NYHEDER -

RENOVE­RING Rundt om­kring i Dan­marks af­kro­ge lig­ger mas­ser af go­de hu­se, der kan kø­bes for en slik. Men hvis hu­set lig­ger i en yder­kom­mu­ne som Lol­land, Guld­borgs­und, Vor­ding­borg, Ods­her­red, Ka­lund­borg, Faa­borg- Midt­fyn, Lan­geland el­ler Tøn­der, skal du væ­re var­som med at ka­ste dig ud i en stor renove­ring for at hæ­ve vær­di­en på hu­set.

» De om­rå­der vil kom­me i en stør­re kri­se på bo­lig­mar­ke­det frem­over, og hu­se­ne kan en­de med at bli­ve usæl­ge­li­ge. Og­så selv om de er sat i stand, « si­ger Curt Li­lie­gre­en, di­rek­tør i Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter.

Vær­di­en af et hus af­hæn­ger især af be­lig­gen­he­den, og der- for kan vær­di­en af grun­den væ­re en god ret­tes­nor til at vur­de­re, om en bo­lig­for­bed­ring kan be­ta­le sig. Ener­gi­for­bed­rin­ger » Jo min­dre vær­di­en på grun­den er, jo me­re skal man pas­se på med at gen­nem­fø­re dy­re in­ve­ste­rin­ger. Hvis hu­set ko­ster 500.000 kro­ner el­ler min­dre, vil­le jeg slet ik­ke in­ve­ste­re i for­bed­rin­ger i håb om at hæ­ve vær­di­en, « si­ger Curt Li­lie­gre­en.

Han rå­der bo­li­ge­jer­ne til at hol­de sig til for­nuf­ti­ge istand­s­æt­tel­ser af tag, vin­du­er og var­me­in­stal­la­tio­ner, der kan gi­ve be­spa­rel­ser på drif­ten og der­med tje­ne in­ve­ste­rin­gen hjem igen i mod­sæt­ning til ’ wel­l­ness- in­ve­ste­rin­ger’.

Et nyt køk­ken er for ek­sem­pel ik­ke en gul­dran­det in­ve­ste­ring.

» Selv­føl­ge­lig er det bed­re at ha­ve et nyt køk­ken end et håb­løst brunt og or­an­ge 70’ er­køk­ken med rid­ser og skram­mer. Men hvis man sæt­ter et køk­ken ind til 400.000 kro­ner, får man på in­gen må­de pen­ge­ne ind igen, « ad­va­rer Curt Li­lie­gre­en. Neut­ra­le far­ver » Jeg vil­le væl­ge et bil­li­ge­re køk­ken i neut­ra­le, ly­se far­ver, som de fle­ste kan li­de med nog­le hvi­de­va­rer, som ik­ke sig­na­le­rer di­sco­unt. Det sam­me gæl­der for ba­de­væ­rel­ser, « si­ger han.

» I det he­le ta­get skal man pas­se på med at sæt­te et per­son­ligt præg på hu­set. Hvis man ger­ne vil la­ve en god in­ve­ste­ring, skal man prø­ve at ram­me det, der er main­stream i mar­ke­det, « si­ger Curt Li­lie­gre­en.

Ti­ne So­de, som er fa­g­eks­pert i Bo­li­us, me­ner og­så, at bo­li­ge­je­re i yder­om­rå­der skal hol­de sig til for­nuf­ti­ge istand­s­æt­tel­ser. Sær­ligt ener­gi­mærk­nin­gen er no­get, kø­be­re går op i.

» Alt, der kan for­bed­re ener­gi­mærk­nin­gen, er en god idé, og det kan of­te gø­res bil­ligt ved for ek­sem­pel at skif­te ter­mosta­ten på ra­di­a­to­rer­ne, « si­ger hun.

Hvis man ger­ne vil gø­re sin ud­kants­bo­lig at­trak­tiv for mu­li­ge kø­be­re, er der og­så nem­me tri­ck, som ik­ke ko­ster no­get.

» Det kan ly­de ba­nalt, men ryd op i hu­set, så det ser stort og rum­me­ligt ud, og sørg for at ha­ven er i or­den, så man kan se, at der er mas­ser af plads, « si­ger hun.

/ ritzau/ FO­KUS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.