Kent til egen be­gra­vel­se

BT - - TV/ RADIO - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

DET ER SLUT Og i be­ske­den fort­sæt­ter ban­det: » Vi har al­tid for­søgt at gå vo­res eg­ne ve­je. Tak til al­le jer, der har kun­net li­de vo­res mu­sik. At spil­le i det­te band er det stør­ste, sjove­ste og mest ud­for­dren­de, no­gen af os fi­re af gjort i vo­res liv. Vi øn­sker den­ne gang at un­der­sø­ge, hvad der sker, hvis vi gør alt det­te for sid­ste gang. «

Kent blev dan­net i 1990 i Eskilstuna i Sve­ri­ge. Og syv da­ge før jul i år vil ban­det, der og­så har en mas­siv dansk fanska­re, gi­ve den ui­genkal­de­ligt sid­ste kon­cert i Sto­ck­holm.

In­den da vil Kent i for­bin­del­se med en stør­re tur­né og­så gi­ve to kon­cer­ter på dansk jord. Den før­ste bli­ver spil­let 25. novem­ber i Ce­res Are­na i Aar­hus, mens den an­den fo­re­går 26. novem­ber i Kø­ben­havns Forum. Des­u­den er der et ’ gre­a­test hits’- al­bum li­ge om hjør­net. Og selv­om der end­nu ik­ke er sat no­gen ud­gi­vel­ses­da­to på, vil Kent og­så be­ga­ve si­ne fans med end­nu et stu­di­e­al­bum, der al­le­re­de har få­et tit­len ’ Då Nu Som För Al­l­tid’. Mens le­gen er god Kent, der i dag be­står af med­lem­mer­ne Jo­akim Berg, Martin Skjöld, Mar­kus Mu­sto­nen og Sa­mi Sir­viö, har til da­to ud­gi­vet 11 al­bum. Og igen­nem åre­ne har den sven­ske ro­ck­grup­pe vun­det ad­skil­li­ge sven­ske gram­my­er blandt an­det i ka­te-

SO­LEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

go­ri­er­ne ’ Bed­ste ro­ck/ pop grup­pe’ og ’ Årets bed­ste al­bum’. Før det blev til Kent kald­te ban­det sig først ’ Jo­nes & Gif­tet’ og si­den blev det til ’ Havsäng­lär’.

De ud­send­te de­res de­bu­a­ta­l­bum ’ Kent’ i 1995. Og det helt sto­re skan­di­na­vi­ske gen­nem­brud kom med hit­tet ’ Mu­sik Non stop’.

I be­ske­den til de­res fans un­der­stre­ger mu­si­ker­ne, at de be­stemt ik­ke mang­ler in­spira­tion el­ler ke­der sig. De vil blot stop­pe, mens le­gen er god. Og de fi­re ven­ner slut­ter af med or­de­ne:

» Vi er en fa­mi­lie, og for fa­mi­li­en gør vi alt. Vi fi­re kom­mer til at væ­re Kent. Den­gang, som nu og for evigt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.