16 SI­DER DAN­MARKS SPORT­SA­VIS – LÆS ME­RE PÅ bt. dk/ sport SPOR­TEN

BT - - SPORTEN - UE­NI­GE

Det er kun et år si­den, at DBU og de dan­ske lands­holds­spil­le­re lå i en hid­sig kon­flikt om­kring en frem­ti­dig øko­no­misk lands­holds­af­ta­le. Det end­te som be­kendt med et hånd­tryk mel­lem DBUs di­rek­tør, Claus Bret­tonMey­er, og spil­ler­ne. Men nu kan en ny kon­flikt væ­re på vej til at blus­se op. Det af­slø­re­de TV3 Sport i går i de­res pro­gram ’ Superliga XL’.

Sa­gens ker­ne skul­le væ­re af­ta­len om spil­ler­nes kom­merci­el­le ret­tig­he­der. Ek­stra Bla­det skri­ver, at par­ter­ne er ue­ni­ge om cir­ka halvan­den mil­li­on kro­ner, som spil­ler­ne me­ner, de mang­ler at bli­ve kom­pen­se­ret for i for­hold til den af­ta­le, der blev ind­gå­et sid­ste år. Som det er kuty­me i lands­holds­af­ta­ler skal pen­ge­ne til spil­ler­ne ud­be­ta­les ved års­skif­tet, men det ful­de be­løb skul­le iføl­ge eb. dk og TV3 Sport ik­ke væ­re tik­ket ind på spil­ler­nes kon­ti i det nye år.

Hi­sto­ri­en fal­der på et skidt tids­punkt for DBU, der net­op er på­be­gyndt en ny æra med en ny land­stræ­ner. Nor­ske Åge Ha­rei­de ( lil­le fo­to) har ud­ta­get sin før­ste lands­hold­strup før land­skam­pe­ne mod Island og Skot­land, men han kan nu bli­ve nødsa­get til og­så at skul­le for­hol­de sig til en kon­flikt mel­lem sin ar­bejds­gi­ver og si­ne spil­le­re. Da kon­flik­ten ra­se­de sid­ste år, var en spil­ler­strej­ke tru­en­de nær. ’ Et kæm­pe til­lids­brud’ Fod­bol­d­eks­pert på TV3 Sport Poul Han­sen ser med stort al­vor på sa­gen, hvis det vi­ser sig, at DBU ik­ke har holdt en ind­gå­et af­ta­le.

» Så er det et kæm­pe til­lids­brud, og så er det li­ge­som, at alt det, der var, nu er væk. Hvis den en­der dér, har jeg svært ved at fo­re­stil­le mig kon­se­kven­ser­ne, « si­ger han til TV3 Sport.

BT fik i af­tes fat i DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Høy­er. Han af­vi­ser at be­kræf­te, at en kon­flikt lu­rer.

» Det er lidt svært at for­hol­de sig til no­get, hvor der ik­ke er kil­der på. Jeg kan ik­ke gen­ken­de det bil­le­de, der er teg­net. Der­for kan jeg hel­ler ik­ke rig­tig se en kon­flikt el­ler en strid el­ler hvad, der bli­ver be­skre­vet. Og i øv­rigt øn­sker jeg ik­ke at kom­men­te­re, hvad der måt­te væ­re af lø­ben­de drøf­tel­ser mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen, « si­ger Jakob Høy­er.

BT for­søg­te og­så at få en kom­men­tar fra Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland, men det lyk­ke­des ik­ke. Over for TV3 Sport af­vi­ste han at kom­men­te­re sa­gen. Det er lidt svært at for­hol­de sig til no­get, hvor der ik­ke er kil­der på. Jeg kan ik­ke gen­ken­de det bil­le­de, der er teg­net. Der­for kan jeg hel­ler ik­ke rig­tig se en kon­flikt el­ler en strid el­ler hvad, der bli­ver be­skre­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.