’ Jeg er ved at ha­ve

BT - - ’ KELLERGATE’ - RE­TUR

Eft er at ha­ve stå­et over træ­nin­gen i Ran­ders FC lør­dag og i klub­bens tab­te kamp i Su­per­liga­en søn­dag mod Brønd­by var Chri­sti­an Kel­ler i går for­mid­dag til­ba­ge på træ­nings­ba­nen i det kronjy­ske. » Det har væ­ret nog­le tur­bu­len­te da­ge. Men nu er jeg og­så snart ved at ha­ve få­et nok. Bli­ver det ved på den­ne må­de man­ge da­ge end­nu, må jeg over­ve­je at luk­ke ned for ud­ta­lel­ser til pres­sen, « sag­de Chri­sti­an Kel­ler, da BT mød­te ham eft er det halvan­den ti­me lan­ge træ­nings­pas i Ran­ders- for­sta­den Ro­malt.

Han er endt i cen­trum eft er at ha­ve stå­et frem og for­talt om for­hol­det til hold­kam­me­ra­ten Jonas Bor­rings hu­stru. Ved gårs­da­gens træ­ning fulg­te al­le til­ste­de­væ­ren­de me­di­er nø­je, hvor­dan Chri­sti­an Kel­ler age­re­de over for hold­kam­me­ra­ter­ne. Men til­sy­ne­la­den­de var den go­de stem­ning ge­ne­tab­le­ret. I hvert fald var han med i samt­li­ge øvel­ser, li­ge­som han hver­ken blev råbt eft er el­ler ud­sat for grove ta­ck­lin­ger.

» Det sam­me som al­le an­dre da­ge. Jeg var ked af, at jeg ik­ke var med mod Brønd­by. Men som jeg tid­li­ge­re har ud­talt, må jeg kæm­pe vi­de­re for at få min plads i trup­pen til­ba­ge. Jeg vil me­get hel­le­re væ­re her på træ­nings­ba­nen end lig­ge der­hjem­me på so­fa­en. «

» Som jeg gør hver ene­ste dag. Alt­så fi gh­te. Man får respekt igen­nem si­ne præ­sta­tio­ner og på den må­de man op­fø­rer sig. «

» Na­tur­lig­vis har jeg sagt, hvor­dan jeg har det. Det er jo ik­ke så­dan, at jeg et iskoldt men­ne­ske og ik­ke kan fø­le med hol­det el­ler Jonas Borring. Jeg har og­så fø­lel­ser og hjer­te. Det er jo og­så der­for, jeg er ble­vet fo­rel­sket i Kira ( Jonas Bor­rings eks­ko­ne, red.). Jeg for­står ud­mær­ket, hvor­dan hold­kam­me­ra­ter­ne tæn­ker om det her. Der er børn in­vol­ve­ret på beg­ge si­der. De er li­ge­som mig og­så ved at ha­ve få­et nok. «

» Det har selv­føl­ge­lig ik­ke væ­ret så rart. Men jeg ta­ger de slag, sa­gen gi­ver. «

» Det må an­dre vur­de­re. Jeg mø­der op på ar­bej­de og for­sø­ger at gø­re mit bed­ste på fod­bold­ba­nen. Jeg har fuld for­stå­el­se for, at Co­lin Todd ( Ran­ders FCs træ­ner, red.) ik­ke udt­og mig til Brønd­by- kam­pen. «

» Over­ho­ve­det ik­ke. Jeg har det godt i Ran­ders, hvor jeg og­så har fa­mi­lie. Indtil vi­de­re er jeg i klub­ben frem til 2017. «

» Det er ir­re­le­vant, om det er én dag el­ler tre år. «

» Det hå­ber jeg. Men det af­gør Co­lin Todd. « Trup­pen er ryk­ket sam­men Blandt hold­kam­me­ra­ter­ne er der in­gen tvivl om, hvor sym­pa­tien lig­ger. Vi­ce­an­fø­rer Mads Age­sen var klar i mælet, da BT eft er træ- nin­gen spurg­te ham om den ver­se­ren­de sag mel­lem Chri­sti­an Kel­ler og Jonas Borring.

» Jeg har sagt til ham ( Chri­sti­an Kel­ler, red.), at han er en idi­ot, mens jeg til Jonas Borring har sagt, at jeg fø­ler med ham, « sag­de Mads Age­sen.

Men skal man tro midt­stop­pe­ren, er sa­gen in­ter­nt i Ran­ders FC til­sy­ne­la­den­de tæt på at slut­te her.

» Man skal jo på et el­ler an­det tids­punkt slå en streg i san­det, og se at kom­me vi­de­re. Så langt i pro­ces­sen sy­nes jeg, vi nu er kom­met. Vi hav­de en god di­a­log i spil­ler­trup­pen i lør­dags. Sam­men kør­te vi eft er træ­nin­gen i Ran­ders til Kø­ben­havn, og det er, som om sa­gen pa­ra­doksalt nok har få­et trup­pen til at ryk­ke tæt­te­re sam­men end tid­li­ge­re. Folk, der nor­malt ik­ke si­ger så me­get, er kom­met til or­de. Og al­le er eni­ge om, at Chri­sti­an Kel­lers hand­ling er for­kert, « sag­de Mads Age­sen, der ik­ke vil ha­ve no­get imod at spil­le på hold med Chri­sti­an Kel­ler igen.

» Bli­ver Kel­ler ud­ta­get til vo­res po­kal­kvart­fi na­le, bli­ver det ik­ke så­dan, at jeg ik­ke vil spil­le bol­den hen til ham, « sag­de Mads Age­sen . Le­del­sens pro­blem Hold­kam­me­ra­ten Mads Fen­ger, der har over­ta­get an­fø­r­er­hver­vet i Ran­ders FC eft er Chri­sti­an Kel­ler, kald­te si­tu­a­tio­nen ’ tr­æls’.

» Nog­le spil­le­re i trup­pen har i øje­blik­ket svæ­re­re end an­dre ved at ta­le med Chri­sti­an Kel­ler, « sag­de Mads Fen­ger, der ik­ke har tænkt sig at kom­me med go­de råd om, hvor­dan kon­fl ik­ten lø­ses:

» Den be­slut­ning må le­del­sen ta­ge. Jeg er spil­ler i klub­ben og ik­ke den, der ta­ger sig af den over­ord­ne­de stra­te­gi. Men jeg sy­nes, at vi un­der­vejs i sa­gen har haft nog­le fi ne mø­der, hvor pro­ble­ma­tik­ker­ne i sa­gen er ble­vet en­de­vendt, og hvor al­le har haft mu­lig­hed for at si­ge sin me­ning. «

BT for­søg­te for­gæ­ves at få en kom­men­tar fra Co­lin Todd.

NBA- stjer­nen blev skilt fra sin hu­stru Shau­nie i 2009. Eft er­føl­gen­de skrev han om sit man­ge­åri­ge ut­ro­skab i sin selv­bi­o­gra­fi , ’ Shaq Un­cut: My Story’.

» Jeg in­drøm­mer det – jeg var en mand. Jeg var en mand med alt for man­ge mu­lig­he­der, « skrev Shaquil­le O’Neil. Så var det li­ge­som sagt. Shau­nie O’Ne­al blev og­så be­skyldt for at ha­ve væ­ret ut­ro, men det af­vi­ste hun. NBA- stjer­nens aff ære med en 19- årig kvin­de så da­gens lys un­der dra­ma­ti­ske om­stæn­dig­he­der. Ko­be Bry­ant blev nem­lig i 2003 an­kla­get for voldtægt af kvin­den, og så for­tal­te han på en tå­re­væ­det pres­se­kon­fe­ren­ce, at kvin­den hav­de sagt ja til at ha­ve sex. Sa­gen blev se­ne­re skrin­lagt. Det sam­me ske­te med hu­stru­en Va­nes­sa Bry­ants øn­ske om en skils­mis­se. Ko­be Bry­ant skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve sagt til po­li­ti­et un­der eft er­forsk­nin­gen: » Jeg skul­le ha­ve gjort som ’ Shaq’ og be­talt mig fra det. « Den fran­ske NBA- stjer­ne blev i 2010 skilt fra ’ Des­pe­ra­te Hou­sewi­ves’stjer­nen Eva Longo­ria ( tv.), og de var et af de helt sto­re træk­pla­stre for de glit­te­de sports- og ce­le­bri­ty - ma­ga­si­ner. De hav­de kun væ­ret gift i tre år. Eft er­føl­gen­de skul­le sku­e­spil­le­rin­den hav­de for­talt, at hun hav­de fun­det ’ hund­red­vis af sms’er’ fra en an­den kvin­de på hans te­le­fon. Fle­re me­di­er ud­pe­ge­de kvin­den som Erin Bar­ry, gift med Par­kers tid­li­ge­re hold­kam­me­rat i San An­to­nio Spurs, Brent Bar­ry, men det af­vi­ste Erin Bar­ry.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.