Ran­ders- boss fø­ler sig ta­get som gid­sel

BT - - ’ KELLERGATE’ - HÅRD­KNU­DE

Hvor­dan lø­ser Ran­ders FCs le­del­se kon­fl ik­ten om ek­s­an­fø­rer Chri­sti­an Kel­lers me­get om­tal­te ’ ty ve­ri’ af hold­kam­me­ra­ten Jonas Bor­rings nu snart for­hen­væ­ren­de ko­ne? Det spørgs­mål vil­le BT un­der gårs­da­gens træ­ning i den kronjy­ske Superliga- klub ger­ne ha­ve haft ch­eftræ­ner Co­lin Todd og di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard til at sva­re på.

Men mens først­nævn­te ik­ke øn­ske­de at ud­ta­le sig, var sidst­nævn­te fra­væ­ren­de på grund af en rej­se til Kø­ben­havn. Det var der­for kun mu­ligt at få sport­s­chef Ole Ni­el­sen i ta­le.

» Må­let er at vi fi nder en for­nuft ig løs­ning, som al­le kan le­ve med. Men vi ag­ter at le­ve op til de kon­trakt­li­ge for­plig­tel­ser, « sag­de han med spag stem­me­fø­ring.

Bå­de Chri­sti­an Kel­ler og Jonas Borring har kon­trakt med klub­ben i mindst 15 må­ne­der end­nu, og mens Kel­ler ag­ter at op­fyl­de sin aft ale, har Borring fast­slå­et, at han ik­ke vil spil­le for klub­ben, så læn­ge Kel­ler er en del af trup­pen.

» Som le­del­se fø­ler jeg, at vi er ble­vet ta­get som gids­ler i sa­gen mel­lem Borring og Kel­ler, « sag­de Ole Ni­el­sen og til­fø­je­de:

» Den er me­get pro­ble­ma­tisk og har nu fyldt en mas­se i klub­ben i eft er­hån­den en uge, og den er slet ik­ke ud­de­bat­te­ret end­nu. Vi har gi­vet Jonas Borring til­la­del­se til at ta­ge en tæn­ke­pau­se og sun­de sig, mens Chri­sti­an Kel­ler hos hold­kam­me­ra­ter­ne er kom­met i unå­de. Som jeg ser det, er der nog­le, der i løs­nin­gen af sa­gen kom­mer til at slu­ge en en­kelt el­ler to ka­me­ler. Men hvem det bli­ver, har jeg in­tet bud på li­ge nu. «

Fle­re fans har kræ­vet Chri­sti­an Kel­ler fy­ret, men det kan klub­ben ik­ke, lød det i we­e­ken­den til Canal9 fra Mi­cha­el Grav­gaard, der lø­ben­de har rå­d­ført sig med Spil­ler­for­e­nin­gen om sa­gen.

Her pe­ger di­rek­tør Mads Øland på, at der i overenskom­sten ik­ke er en dre­je­bog, man kan føl­ge.

» Løs­nin­gen skal fi ndes uden for det, man kal­de det an­sæt­tel­ses­ret­li­ge, for der er in­gen spil­le­re, som kan si­ge, at de­res kon­trakt er ble­vet mis­lig­holdt, og det kan klub­ben hel­ler ik­ke hæv­de, « for­kla­rer han til Ritzau.

» Man er nødt til at gi­ve sig lidt og mø­de hin­an­den. Folk skal væ­re kre­a­ti­ve, imø­de­kom­men­de og løs­nings­o­ri­en­te­re­de, men det er svært, når der er så man­ge fø­lel­ser i det. Man kan hå­be, at det går hur­tigt af hen­syn til al­le, « si­ger Mads Øland og til­fø­jer:

» I te­o­ri­en bli­ver det se­ne­st løst, når den før­ste af de to spil­le­re ( Chri­sti­an Kel­ler, red.) har kon­trak­t­ud­løb om 15 må­ne­der. «

HER ER RAN­DERS’ MU­LIG­HE­DER SPIL­LER­FOR­E­NIN­GENS DI­REK­TØR, MADS ØLAND, SER FØL­GEN­DE UD­GAN­GE PÅ KON­FLIK­TEN.

Den tid­li­ge­re Chel­sea- spil­ler blev i 2006 gift med san­ge­r­in­den Che­ryl Twe­e­dy fra grup­pen Girls Aloud, og par­ret hav­de høj ce­le­bri­ty - sta­tus i Stor­bri­tan­ni­en, hvor de nær­mest var på høj­de The Beck­hams, David og Vi­cto­ria, ali­as ’ Posh Spi­ce’. Par­ret blev skilt i 2009 kort eft er, at en af As­hley Co­les an­gi­ve­ligt man­ge aff ærer med en fri­sør kom frem i off ent­lig­he­den. » Det kan væ­re, at folk over tid – hur­tigt el­ler lang­somt – bli­ver eni­ge og fi nder en løs­ning på det og kan ar­bej­de vi­de­re sam­men. « » El­lers er løs­nin­gen, at en el­ler fl ere skift er ar­bejds­plads. En­ten ved kon­trak­t­ud­løb, el­ler at man fri­vil­ligt og gen­si­digt ac­cep­te­rer at op­hæ­ve en kon­trakt. Det er de mu­lig­he­der, man har. « Den­ne sag hand­ler ik­ke om ut­ro­skab, men den skal med al­li­ge­vel, for den er sær­de­les spe­get. Her blev det i lø­bet af eft er­å­ret 2015 af­slø­ret, at den fran­ske fod­bold­spil­ler Mat­hieu Val­bu­e­na ( tv.) af sin lands­holdskol­le­ga Ka­rim Ben­ze­ma ( th.) var ble­vet for­søgt af­pres­set, for­di Mat­hieu Val­bu­e­na op­t­rå­d­te i en se­xvi­deo. Sa­gen er sta­dig ved at bli­ve un­der­søgt af det fran­ske po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.