Næ­ste stop Brøn

BT - - ALKA SUPERLIGA - DAN­SKE SPILS ODDS

Den for­gang­ne uge var skidt for Brønd­by. Den­ne uge be­gyn­der med en no­get me­re po­si­tiv hi­sto­rie for den dan­ske Superliga- klub. For i går brag­te det en­gel­ske me­die Daily Mir­ror hi­sto­ri­en om, at et af de al­ler­stør­ste Pre­mi­er Le­ague- iko­ner kan væ­re på vej som ny træ­ner på Ves­teg­nen.

In­gen an­dre end Jo­hn Ter­ry, man­ge­årig an­fø­rer i Chel­sea.

Den 35- åri­ge mi­der­for­sva­rer har kon­trak­t­ud­løb til som­mer, og for­la­der til den tid klub­ben i Lon­don eft er knap 20 på første­hol­det.

End­nu er der off ent­lig­gjort no­get om, hvor han skal hen. Nu skri­ver Daily Mir­ror:

» Han kan bli­ve til­budt en hurtig vej ind i træ­nerjob­bet i Brønd­by. « Har godt for­hold til Jan Bech Det en­gel­ske me­die på­pe­ger, at Brønd­by- ejer Jan Bech An­der­sen – bo­sid­den­de uden for Lon­don – er en god ven af Jo­hn Ter­ry. Og at det kan en­de med at den tid­li­ge­re en­gel­ske lands­hold­spil­ler kan få en rol­le som bå­de spil­ler og træ­ner i den dan­ske klub.

BT har væ­ret i for­bin­del­se med Brønd­bys kom­mu­ni­ka­tions­chef, Chri­sti­an Schultz, der med­del­er:

» Vi har in­gen kom­men­ta­rer til spe­ku­la­tio­ner­ne i Daily Mir­ror. « Det be­gynd­te som et ryg­te, der blev grint af. Men nu har Chel­seas an­fø­rer, Jo­hn Ter­ry, over­ha­let Mor­ten Wieg­horst som fa­vo­rit til at over­ta­ge Brønd­bys le­di­ge træ­ner­sæ­de til som­mer. Dan­ske Spil ju­ste­re­de i går de­res odds, så Jo­hn Ter­ry nu blot gi­ver pen­ge­ne 3,75 gan­ge igen, hvis man spil­ler på ham som nye træ­ner på den kø­ben­havn­ske Ves­tegn. Mor­ten Wieg­horst gi­ver som num­mer to på li­sten pen­ge­ne fi re gan­ge igen.

Det be­gynd­te dog no­get an­der­le­des, da Dan­ske Spil for få da­ge si­den hav­de en­gel­ske lands­holds­le­gen­de i odds 25, mens Bet24 hav­de ham i us­and­syn­li­ge odds 100.

Det er un­der en må­ned si­den, at Jo­hn Ter­ry li­ge­le­des blev sat i for­bin­del­se med Brønd­by. Den­gang i fe­bru­ar kom det frem, at Chel­sea- spil­le­ren føl­ger Brønd­by på In­s­ta­gram. Eft er­føl­gen­de sag­de Brønd­by- sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech i for­bin­del­se med en spør­ge­ti­me med klub­bens fans, hvor et spørgs­mål gik på, om Jo­hn Ter­ry skal spil­le i Brønd­by. Tin­tin kom­mer ik­ke » Nej, der er ik­ke no­get, der ty­der på, at Ter­ry kom­mer, og Tin­tin gør hel­ler ik­ke. Der er rig­tig man­ge mil­li­o­ner grun­de til, at Ter­ry ik­ke kan spil­le for os. «

Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at Brønd­by- ejer Jan Bech An­der­sen tid­li­ge­re har drømt om at se Jo­hn Ter­ry i Brønd­by.

Helt til­ba­ge i ok­to­ber 2014 var TV2 på be­søg hos Jan Bech An­der­sen, og her duk­ke­de Jo­hn Ter­ry og­så op. For rul­len­de ka­me­ra spe­ku­le­re­de Brønd­by- bos­sen den­gang i at se ven­nen i Brønd­by:

» Det vil­le væ­re en drøm, der gik i op­fyl­del­se. Jo­hn har en mas­se år i sig end­nu, og jeg me­ner fak­tisk, at han bli­ver bed­re og bed­re. Jo­hn kan fort­sæt­te i man­ge, man­ge år end­nu, men jeg vil­le el­ske at se ham i Brønd­by, « sag­de Jan Bech An­der­sen til TV2.

Selv sag­de Jo­hn Ter­ry om at kom­me til Brønd­by på et tids­punkt:

» Det kun­ne godt væ­re - en dag. Eft er mi­ne kam­pe for Chel­sea er det før­ste, jeg tjek­ker i we­e­ken­den, hvor­dan det er gå­et Brønd­by. Jeg

Men me­get kan ske i fod­bold, og Jo­hn Ter­rys tæt­te for­hold til Brønd­bys om­dis­ku­te­re­de ejer Jan Bech An­der­sen, der for ny­ligt har bragt sig selv i fo­kus i en usæd­van­lig sag, kan ik­ke und­gå at ha­ve eff ekt på od­dset.

Jo­hn Ter­ry har selv tid­li­ge­re væ­ret ude og si­ge, at han føl­ger Brønd­by tæt, og at han hyp­pigt tjek­ker de­res re­sul­ta­ter. Det skyl­des især hans go­de ven­skab med Jan Bech An­der­sen. Der­u­d­over har Ter­ry tid­li­ge­re ik­ke af­vist, at han en dag kun­ne væ­re at fi nde på Ves­teg­nen.

Den nu­væ­ren­de Brønd­by- træ­ner Auri Sk­ar­ba­li­us, der har ta­get over eft er Tho­mas Frank, har meldt ud, at han stop­per som ch­eft ræ­ner for Brønd­by IF, når sæ­so­nen slut­ter – upå­ag­tet hvil­ke re­sul­ta­ter han op­når. vil, at det går godt for hol­det og for Jan. Han er så pas­sio­ne­ret om­kring fod­bold­klub­ben, og han har al­le­re­de æn­dret en po­k­kers mas­se ting, og de er på vej op. For mig er det fan­ta­stisk at se. «

I øje­blik­ket hed­der træ­ner i Brønd­by Auri Sk­ar­ba­li­us, men selv om han søn­dag kom godt fra start med en sejr over Ran­ders FC i sin før­ste kamp, bli­ver han kun i job­bet sæ­so­nen ud.

Han stop­per igen til som­mer og vil kun væ­re mid­ler­ti­dig afl øser for Tho­mas Frank, der i sid­ste uge sag­de sit job op som kon­se­kvens af ’ Oscar’- ga­te. Her var det bla i BT kom­met frem, at Jan Bech An­der­sen hav­de kri­ti­se­ret træ­ne­ren vold­somt i et on­li­ne- de­bat­forum for Brønd­by- fans.

Det kul­mi­ne­re­de ons­dag, da Tho­mas Frank sag­de op og Auri Sk­ar­ba­li­us blev ud­nævnt som afl øser, mens Jan Bech An­der­sen måt­te und­skyl­de. Eft er mi­ne kam­pe for Chel­sea er det før­ste, jeg tjek­ker i we­e­ken­den, hvor­dan det er gå­et Brønd­by. Jeg vil, at det går godt for hol­det og for Jan

HVEM BLI­VER BRØND­BYS NÆ­STE TRÆ­NER? HER KAN DU SE DAN­SKE SPILS ODDS PÅ DE FOR­SKEL­LI­GE KAN­DI­DA­TER: JO­HN TER­RY: MOR­TEN WIEG­HORST: ERIK HAM­REN: JAKOB MI­CHEL­SEN: MI­CHA­EL LAUD­RUP: LARS OL­SEN: AURI SK­AR­BA­LI­US: DAG- EILEV FAGERMO: MOR­TEN OL­SEN: DAVID NI­EL­SEN: DAVID MOY­ES:

Odds 3,75

Odds 4 Odds 4,5 Odds 6 Odds 8 Odds 8 Odds 8

Odds 10 Odds 10 Odds 50 Odds 100

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.