Hi­sto­ri­en, der ik­ke vil dø

BT - - ALKA SUPERLIGA -

DET FØ­LES STA­DIG me­get me­re ure­a­li­stisk end re­a­li­stisk, at Brønd­bys næ­ste træ­ner skul­le hed­de Jo­hn Ter­ry. Men hi­sto­ri­en, som vi har kendt og hørt ryg­ter om i no­get tid, vil til­sy­ne­la­den­de ik­ke dø.

Tværtimod vok­ser den, og sent søn­dag aft en gik Mir­ror- jour­na­li­sten Jo­hn Cross så langt som til at pu­bli­ce­re, at den pres­se­de Brønd­by- for­mand Jan Bech An­der­sen an­gi­ve­ligt skul­le gå med pla­nen om at gø­re ven­nen Jo­hn Ter­ry til en kom­bi­na­tion af spil­ler og træ­ner i Brønd­by.

Hos book­ma­ker­ne gav han på et tids­punkt odds 100 som næ­ste træ­ner i Brønd­by, men i dag er Jo­hn Ter­ry så­mænd Dan­ske Spils fa­vo­rit til job­bet. DET VIL­LE VÆ­RE me­re end vildt, hvis Chel­sea- leg­en­den væl­ger den dan­ske Superliga som sin næ­ste ar­bejds­plads, og han vil næp­pe fi nde sin vej til Brønd­by for pen­ge­nes skyld. Be­va­res, Jan Bech An­der­sen har nok af dem og skal helt sik­kert nok be­ta­le, men det er for­ment­lig hæ­vet over al tvivl, at Ter­ry i Ki­na, USA el­ler et ara­bi­sk land kan tje­ne sum­mer, som Brønd­by selv­føl­ge­lig ik­ke skal gå i kon­kur­ren­ce med.

Så det skal væ­re en fo­rel­skel­se i tan­ken om at bo en ti­me fra Lon­don, og bli­ve en del af ven­nen Jan Be­chs pro­jekt, der træk­ker. Den del kun­ne så­dan set godt gi­ve me­ning for mig.

Og kun­ne det væ­re et godt sted at be­gyn­de en træ­n­er­kar­ri­e­re for Jo­hn Ter­ry? Ja, det kun­ne for­ment­lig væ­re ud­mær­ket – ud­for­drin­gen er da til at få øje på, men jeg gæt­ter og­så på, at Jo­hn Ter­ry sa­gens kun­ne fi nde stør­re adres­ser til at sæt­te fart på træ­nerjob­bet.

De in­di­ka­tio­ner, vi står med, er og­så, at Jo­hn Ter­ry ik­ke ser sig selv stop­pe fod­bold­kar­ri­e­ren til som­mer, og der­for gi­ver det me­ning, at han skul­le be­gyn­de i en kom­bi­ne­ret træ­ner og spil­ler- funk­tion i Brønd­by. Hvis alt­så. Det skal vi vir­ke­lig ha­ve med igen. Det vil­le i så fald be­ty­de, at Brønd­by – og det me­ner jeg un­der al­le om­stæn­dig­he­der, at man skal, hvis man væl­ger Ter­ry – får brug for en mand med so­lid træ­ne­rer­fa­ring rundt om bri­ten. Det bør væ­re en skan­di­nav og gi­ver mig an­led­ning til at min­de om de li­ge så sej­li­ve­de ryg­ter fra de­cem­ber om kon­tak­ten til nor­ske Dag- Eilev Fagermo fra Odd Gren­land. Hvis alt­så. Den ta­ger vi li­ge igen. Det, vi ved, er, at Jan Bech An­der­sen hav­de si­ne fru­stra­tio­ner over Tho­mas Frank, og at han nu om­si­der står med mu­lig­he­den for at præ­ge sin klub ved selv at væl­ge den må­ske vig­tig­ste af al­le me­d­ar­bej­de­re. Det kun­ne han godt fi nde på at bru­ge til at slå en to­ne an for sit am­bi­tions­ni­veau. Og jeg op­le­ver ham som am­bi­tiøs. Ter­ry vil­le væ­re en kom­bi­na­tion af en drøm og en lot­to­kupon, tror jeg. Kæm­pe navn med na­tur­lig respekt, men og­så to­talt uprø­vet.

Jeg me­ner, Brønd­by, når klub­ben væl­ger den næ­ste træ­ner, har brug for en vok­sen mand, der me­re end no­get an­det kan sit hånd­værk, for det skal man kun­ne, hvis liga­ens tred­je-/ fj er­de­bed­ste trup skal vin­de et mester­skab se­ne­st i 2018. Ter­ry vil­le væ­re en kom­bi­na­tion af en drøm og en lot­to­kupon

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.