For­står ikk

BT - - ALKA SUPERLIGA - Mik­kel An­der­sen Jes­per Rask Fi­lip Novak Ni­ko­lay Bo­du­rov Ki­an Han­sen Ras­mus Nis­sen Mads Ju­ste­sen Ba­ba­ji­de Ogun­biyi Martin Mik­kel­sen Mi­cha­el Chri­sten­sen Tim Sparv Jonas BrixDam­borg Ti­di­a­ne Sa­ne Jes­per Bø­ge Jakob Poul­sen Rilwan Has­san Va­clav Kad­lec Pio

MÅL: 1- 0 Rilwan Has­san ( 2.). 2- 0 Martin Pu­sic ( 51.). 3- 0 Marcos Ure­na ( 85.). DOM­MER: Pe­ter Ras­mus­sen 7 TIL­SKU­E­RE: 5.344 på MCH Are­na i Her­ning

Snit: 6,8

4- 1- 4- 1

UD­SKIFT­NIN­GER: Pa­tri­ck Bang­gaard ( 4) ind for Ki­an Han­sen ( 67.), Mik­kel Du­e­lund ( 4) ind for Rilwan Has­san ( 67.), Marcos Ure­na ind for Pio­ne Si­sto ( 78.) AD­VARS­LER: Va­clav Kad­lec ( 65.) UD­VIS­NIN­GER: in­gen

Snit: 2,4

3- 5- 2

UD­SKIFT­NIN­GER: Pål Ale­xan­der Kir­ke­vold ( 02) ind for Mayron Ge­or­ge ( 22.), Qu­in­cy An­ti­pas ( 7) ind for Ti­di­a­ne Sa­ne ( 58.), Mads Jes­sen ( 4) ind for Jonas Brix- Dam­borg ( 68.) AD­VARS­LER: Mads Ju­ste­sen ( 38.) UD­VIS­NIN­GER: in­gen Han har si­den debuten i 2009 spil­let 32 kam­pe for det dan­ske fod­bold­lands­hold. Men da Mor­ten Ol­sens nor­ske afl øser på land­stræ­ner­po­sten, Åge Ha­rei­de, for en uge si­den udt­og sin før­ste trup til kam­pe­ne sidst på må­ne­den mod Island og Skot­land, var der plud­se­lig ik­ke læn­ge­re brug for Jakob Poul­sens kom­pe­ten­cer. » Jeg ser det må­ske lidt med far­ve­de bril­ler. Men jeg sy­nes godt, at der kun­ne ha­ve væ­ret fun­det plads på lands­hol­det til Jakob, « sag­de FC Midtjyl­lands ch­eft ræ­ner Jess Thorup eft er hans trop­per med Jakob Poul­sen som en af sit holds mest iøj­ne­fal­den­de spil­le­re hav­de be­sej­ret Ho­bro IK 3- 0.

Jess Thorup me­ner, at Jakob Poul­sen bå­de kun­ne ha­ve til­ført lands­hol­det mas­ser af er­fa­ring og far­lig­hed ved død­bold­si­tu­a­tio­ner­ne.

» Jakob er en vig­tig brik på vo­res hold. Han har i for­å­ret spil­let en ræk­ke go­de kam­pe. Men Ha­rei­de ser tin­ge­ne an­der­le­des end mig, « sag­de Jess Thorup.

Jakob Poul­sen slog fast, at han ik­ke var skuff et over den mang­len­de ud­ta­gel­se.

» Men det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at jeg er ked af, at jeg ik­ke er med læn­ge­re. Kom­mer der en op­ring­ning fra Åge Ha­rei­de om, at jeg kan kom­me med på et afb ud, si­ger jeg straks ja, « sag­de Jakob Poul­sen.

Han vil­le ik­ke af­vi­se, at år­sa­gen til land­stræ­ne­rens dis­po­si­tion er, at FC Midtjyl­land i en lang pe­ri­o­de har haft svært ved at le­ve­re top­præ­sta­tio­ner i Su­per­liga­en.

» Sej­ren over Ho­bro var vo­res før­ste si­den be­gyn­del­sen af novem­ber. Det er na­tur­lig­vis ik­ke godt nok. Men i liga­en har vo­res spil i fl ere kam­pe væ­ret dår­ligt, « sag­de Jakob Poul­sen, der hå­ber, at sej­ren over Ho­bro bli­ver et ven­de­punkt for FC Midtjyl­land.

» Det vil­le da væ­re dej­ligt. Nu mø­der vi Søn­derjy­ske ( på søn­dag, red.). De er stær­ke. Så det er en god test på, om sej­ren over Ho­bro blot var en en­lig sva­le el­ler start­skud­det til en god pe­ri­o­de, « sag­de Jakob Poul­sen. Fort­sat­te fi ght Jess Thorup tror, det sid­ste bli­ver til­fæl­det.

» Vi har ven­tet læn­ge på den­ne sejr. Nu fi k vi hul på bylden. Det gi­ver selv­til­lid. Jeg sy­nes, at vo­res sejr over Ho­bro var vel­fortjent. I stør­ste­delen af kam­pen var vi jo i fuld kon­trol over be­gi­ven­he­der­ne, « sag­de Jess Thorup.

Ene­ste pe­ri­o­de hvor Ho­bro vi­ste sig fra sin bed­ste og mest off en­si­ve si­de var da Qu­in­cy An­ti­pas eft er halvan­det års ska­des­pau­se midt i an­den halv­leg kom på ba­nen.

» Jeg tror, at al­le kun­ne se, at hans til­ste­de­væ­rel­se gav os ny ener­gi. Plud­se­lig lyk­ke­des selv wing­ba­ck­er­nes løb og dri­blin­ger. Men man så og­så, at han eft er sin pau­se kun har luft til at spil­le på sit hø­je­ste ni­veau et kvar­ters tid. Han skal der­for i de kom­men­de kam­pe bru­ges som joker, « sag­de Ho­bros an­fø­rer Mads Ju­ste­sen, der er­ken­der, at hol­dets po­si­tion i bun­den af Su­per­liga­en vir­ker håb­løs.

» Vi har 11 po­int op til Es­b­jerg på næst­sid­ste­plad­sen. I den si­tu­a­tion vi er hav­net i, kan man væl­ge en­ten at gra­ve sig ned i et hul el­ler glem­me ta­bel­len og tæn­ke, at vi skal for­sø­ge at ud­vik­le os. Mod FCM fi k vi vist, at vi er indstil­let på det sid­ste.

I mod­sæt­ning til sid­ste run­des kamp mod Vi­borg ( 0- 6, red.) var der in­gen, der slog op i ba­nen, da vi kom bag­ud. I ste­det fort­sat­te al­le med at fi gh­te. Det ser jeg som et po­si­tivt tegn, « sag­de Mads Ju­ste­sen.

TIRS­DAG 15. MARTS 2016

TRÆ­NER JESS THORUPS

trop­per hav­de før sej­ren i går aft es over Ho­bro ik­ke vun­det en kamp i Su­per­liga­en si­den 8. novem­ber, hvor det blev 5- 1 over Es­b­jerg.

FC MIDTJYL­LAND

16. SPIL­LER­UN­DE:

1- 1 mod OB

17. SPIL­LER­UN­DE:

0- 1 mod FC Kø­ben­havn

18. SPIL­LER­UN­DE:

1- 2 mod AGF

19. SPIL­LER­UN­DE:

1- 1 mod OB

20. SPIL­LER­UN­DE:

1- 2 mod FC Nord­s­jæl­land

HO­BRO IK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.