Van Aver­ma­et tog fu­sen på Sa­gan

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KØLIG BEL­GI­ER Greg Van Aver­ma­et ( BMC) vi­ste sig som den stær­ke­ste og klo­ge­ste i af­slut­nin­gen på 6. eta­pe af Tir­reno- Adri­a­ti­co. BMC- ryt­te­ren sad i ud­brud med fi­re an­dre ik­ke ret langt for­an fel­tet, men Van Aver­ma­et var kølig, lod de an­dre ta­ge det tun­ge­ste slæb på de sid­ste ki­lo­me­ter, og så kun­ne han over­s­pur­te Pe­ter Sa­gan ( Tin­koff) på mål­stre­gen i Ce­pa­gat­ti.

Sej­ren be­tød og­så, at Van Aver­ma­et over­tog fø­rer­trøj­en før sid­ste eta­pe i dag, som er en en­kelt­start på 10 ki­lo­me­ter.

Pe­ter Sa­gan hav­de hold­kam­me­ra­ten Oscar Gat­to med i ud­brud­det, og de to trak et tungt læs, så ud­brud­det kun­ne hol­de hjem, men det be­tød, at Sa­gan mang­le­de de sid­ste få pro­cen­ter i spur­ten til sidst.

Mi­chal Kwi­at­kowski ( Sky) blev num­mer tre på eta­pen. Stor spæn­ding I den sam­le­de stil­ling er der dog fort­sat stor spæn­ding om sej­ren.

Greg Van Aver­ma­et har blot syv se­kun­der ned til Zde­nek Sty­bar ( Etixx- Qu­i­ck­step), mens Pe­ter Sa­gan er yder­li­ge­re ét se­kun­der ef­ter.

Fle­re an­dre bag­fra har og­så sta­dig mu­lig­he­den for at ta­ge sej­ren i det tæt­te klas­se­ment, hvis der kan fin­des en stærk en­kelt­start frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.