Fi­re skudt og en dræbt i Bruxelles

BT - - NYHEDER -

BRUXELLES

Det fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um sag­de i går, at fran­ske po­li­ti­folk delt og i po­li­ti­ak­tio­nen ved Bruxelles. Fort­sat på fri fod

En ræk­ke ud­ryk­nings­køEn af de ho­ved­mistænk­te fra re­tø­jer var på ste­det, hvor Pa­ris- an­gre­be­ne, den 26- åri­der blev skudt. ge Sa­lah Ab­des­lam, som har Bar­ri­ka­de­re­de sig Un­der po­li­tiets jagt på de fransk stats­bor­ger­skab, er An­kla­ge­myn­dig­he­den si­ger, mistænk­te i Fo­rest, der ligsta­dig på fri fod. Han for­lod at en el­ler fl ere mistænk­te ger stik syd for Bruxelles’ Pa­ris, kort eft er hans bror bar­ri­ka­de­re­de sig i en lej­lig­cen­trum, blev et om­rå­de hav­de ud­løst en selv­mord­s­hed eft er sky­de­ri­et. om­kring jer­n­ba­nen, som bom­be. En an­den mistænkt

Iføl­ge bel­gi­ske me­di­e­rap­for­bin­der Am­ster­dam og fra Pa­ris- an­gre­bet, Mo­haPo­li­ti­et dræb­te en af de for­por­ter blev der aff yret over Pa­ris, af­spær­ret, og en Au­di­med Abri­ni, er og­så på fri mo­de­de fod.ger­nings­mænd 30 skud. bil­fa­brik blev om­rin­get. eft er D en om­fat­ten­de men­nePo­li­ti­fol­ke­ne var ved at De bel­gi­ske sik­ker­hed­se bel­gi­ske myn­dig­he­der skej­agt i by­en. Han blev ramt fo­re­ta­ge en hus­un­der­sø­gel­se styr­ker ja­ger sta­dig mis­har an­holdt og sig­tet 10 el­ler af skud, eft er at en he­li­kop­ter i den syd­li­ge for­stad Fo­rest, tænk­te og med­hjæl­pe­re fra 11 per­so­ner i må­ne­der­ne ef­hav­de lo­ka­li­se­ret ham. da de blev be­skudt. Fo­rest et is­la­mi­stisk net­værk, som ter mas­sa­kren i den fran­ske

Der her­sker tvivl om, lig­ger nær by­de­len Mo­len­var in­vol­ve­ret i mas­sa­kren i ho­ved­stad. Ot­te an­dre er va­h­vor­vidt der blev jag­tet to el­be­ek, som blev af­spær­ret af Pa­ris 13. novem­ber, hvor 130 re­tægts­fængs­let. ler tre mistænk­te. svært be­væb­ne­de po­li­ti­styr­men­ne­sker blev dræbt og

De mistænk­te fl yg­te­de ker. 200 blev sår­et un­der an­greb Fi­re po­li­ti­folk blev sår­et af skud i Bruxelles i går eft er­mid­dag, da de var ved at fo­re­ta­ge en ra­zzia i et hus i for­bin­del­se med eft er­forsk­nin­gen af de is­la­mi­sti­ske an­greb i Pa­ris i novem­ber, op­ly­ser po­li­ti­folk i den bel­gi­ske ho­ved­stad. hen over nog­le hus­ta­ge eft er sky­de­ri­et. Der var me­di­e­rap­por­ter om, at en po­li­ti­mand blev ramt af et skud i ho­ve­d­et. De tre øv­ri­ge po­li­ti­folk blev let­te­re sår­et. på blandt an­det et spillested og fl ere re­stau­ran­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.