METTES VIL­DE SATS­NING

BT - - NYHEDER -

OP­PO­SI­TION fra Fol­ke­tin­get. Det er fem mio. kr. me­re end før val­get, og pen­ge­ne er pri­mært brugt på løn­nin­ger, op­ly­ser par­ti­et. Sto­re for­håb­nin­ger Den sto­re stig­ning i grup­pe­støt­ten skyl­des dels, at par­ti­et gik frem, og dels at man er be­ret­ti­get til en hø­je­re støt­te pr. man­dat, når man ik­ke læn­ge­re har mi­ni­ster­po­ster.

Par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer Nicolai Wam­men har sto­re for­håb­nin­ger til det nye hold.

» Vi har få­et et dream­team, som jeg me­ner er det stær­ke­ste hold på Chri­sti­ans­borg, « si­ger han, og den vur­de­ring står han ik­ke ale­ne med.

Fle­re uafh æn­gi­ge eks­per­ter be­kræft er ind­tryk­ket af, at Met­te Fre­de­rik­sen har for­må­et at sam­le de ret­te folk om­kring sig.

» Der skal no­get til at mat­che re­ge­rin­gens 18 spin­dok­to­rer, men jeg sy­nes, at S har få­et et stærkt hold, « si­ger pu­blic aff airs- di­rek­tør An­ders Frand­sen fra Rud Pe­der­sen.

Sam­me vur­de­ring ly­der fra Benja­min Rud El­berth, som er spe­ci­a­list i di­gi­tal po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion hos Ge­el­muy­den Kie­se. Han var rå­d­gi­ver for S fra 2008 til 2012 og har et ind­gå­en­de kend­skab til par­tiets styr­ker og svag­he­der. Han be­teg­ner den nye so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske holdop­stil­ling som ’ skræm­men­de stærk’.

» Lars Midti­by for­lod job­bet som par­ti­se­kre­tær med or­de­ne om, at S igen er ble­vet en kam­por­ga­ni­sa­tion som de an­dre par­ti­er fryg­ter. Og det må man si­ge, at han har skabt, « si­ger han.

Selv om Met­te Fre­de­rik­sen har sam­let hol­det for at styr­ke sin egen magt­ba­se i par­ti­et, fal­der det i øj­ne­ne, at den magt­ful­de grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen og­så har et gan­ske nært for­hold til fl ere af nøg­le­per­so­ner­ne.

I den for­gang­ne uge har han væ­ret på fe­rie i Ma­la­ga med stabs­chef Martin Ros­sen. Met­te Fre­de­rik­sens nye ta­leskri­ver Pe­ter Strauss Jør­gen­sen har tid­li­ge­re ar­bej­det som spin­dok­tor for Sass, da den­ne var er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster.

For­vent­nin­ger­ne til hol­det er iføl­ge Nicolai Wam­men gan­ske hø­je.

» Vi er dybt op­ta­get af at sik­re en ny re­ge­ring til Dan­mark, og af at S får et så stærkt valg som mu­ligt, « si­ger Nicolai Wam­men.

Som ny stabs­chef skal Martin Ros­sen sik­re, at he­le or­ga­ni­sa­tio­nen om­stil­les fra for­svar til an­greb. Met­te Fre­de­rik­sen skal i hø­je­re grad end i dag bli­ve i stand til at træn­ge igen­nem lyd­mu­ren og sæt­te den po­li­ti­ske dags­or­den. Sam­ti­dig skal hun fast­hol­de den sto­re for­tæl­ling om, at hun kæm­per for vel­færd og ret­fær­dig­hed.

An­ders Frand­sen me­ner, at det er vig­tigt at ram­me grund­for­tæl­lin­gen om Met­te Fre­de­rik­sen, og­så når der op­står sa­ger, der kan ud­for­dre bil­le­det af hen­de som de fat­ti­ges vær­ner.

» Hun er gå­et fra at væ­re den højtrå­ben­de so­ci­al­de­mo­krat på ølkas­sen til at væ­re den me­re mid­ter­sø­gen­de re­al­po­li­ti­ker. For hen­de hand­ler det om at kom­me væk fra kun at væ­re det ban­ken­de hjer­te til at bli­ve den rå magt­po­li­ti­ker, « si­ger han.

Omstil­lin­gen fra for­svar til an­greb be­ty­der og­så, at Thor Mö­ger Pe­der­sen nu i hø­je­re grad end i Thor­ning- ti­den skal ud­fol­de sit ta­lent for at fø­re ne­ga­tiv kampag­ne. Han skal slå ned der, hvor det gør mest ondt på Løk­ke og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Fin­de svag­he­der­ne i de­res pan­ser og kom­me med for­slag til hvor­dan par­ti­er­ne i blå blok kan an­gri­bes, hæn­ges ud og dril­les. Åben­ba­re svag­he­der Men selv om hol­det om­kring Met­te Fre­de­rik­sen får an­er­ken­den­de nik med på vej­en, rum­mer det og­så gan­ske åben­ba­re svag­he­der. Især når det hand­ler om at træn­ge igen­nem på de so­ci­a­le me­di­er. I takt med at avis­sal­get fal­der og folk si­ver væk fra gam­mel­dags fl ow- tv, fl yt­ter den po­li­ti­ske de­bat over på Fa­ce­book og Twit­ter.

Den ud­vik­ling har S ik­ke væ­ret spe­ci­elt dyg­tig til at ud­nyt­te.

Benja­min Rud El­berth me­ner, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen er langt dyg­ti­ge­re end Met­te Fre­de­rik­sen til at bru­ge Fa­ce­book til at få si­ne bud­ska­ber ud.

» Hvis de skal træ­de et trin op, skal de­res nøg­le­per­so­ner helt an­der­le­des i spil. På det punkt har Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti et for­trin. S er sim­pelt­hen ik­ke stærk nok på de di­gi­ta­le me­di­er. Det gæl­der de tid­li­ge­re mi­ni­stre og en ræk­ke nye ord­fø­re­re og ta­len­ter. Det gæl­der og­så Met­te Fre­de­rik­sen selv. På det punkt får hun bag­hjul af Løk­ke, « si­ger han. Vi er dybt op­ta­get af at sik­re en ny re­ge­ring til Dan­mark, og at S får et så stærkt valg som mu­ligt

ONS­DAG 16. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.