Ter­ror- til­talt søg­te på Lars Vil­ks og Muham­med­teg­nin­ger­ne

BT - - NYHEDER -

Den 23- åri­ge Ibra­him Ab­bas, der er til­talt for at hjæl­pe Omar El- Hus­se­in i ti­mer­ne op til ter­ror- an­gre­bet ved sy­na­go­gen, søg­te gen­tag­ne gan­ge på den sven­ske Muham­med­teg­ner Lars Vil­ks på ter­r­or­nat­ten.

Det kom frem un­der ter­r­or­sa­gen i går i By­ret­ten i Kø­ben­havn. Her skul­le den 23- åri­ge Ibra­him Ab­bas for­kla­re, hvad han fo­re­tog sig på ter­r­or­da­gen 14. fe­bru­ar sid­ste år, hvor han og tre an­dre mænd er mistænkt for at ha­ve hjul­pet Omar El- Hus­se­in. Vi­deo­er og te­le­in­fo Det øn­ske­de han til an­kla­ge­rens sto­re be­kla­gel­se ik­ke, og der­for måt­te til­hø­rer­ne nø­je­des med at få hans fær­den på ter­r­or­da­gen styk­ket sam­men af over­våg­nings­vi­deo­er, te­le­op­lys­nin­ger og den for­kla­ring, han gav i grund­lovs­for­hø­ret sid­ste år.

Her kom det frem, at Ibra­him Ab­bas før­ste gang læ­ste om an­gre­bet ved Kr­udt­tøn­den på Ek­stra Bla­dets hjem­mesi­de, mens hans sad på in­ter­netcaféen Power­play på Nør­re­bro. Han så og­så et bil­le­de af ger­nings­man­den, men han ‘ gen­kend­te ham ik­ke’. På caféen tal­te al­le om, ’ hvad der er sket’. Og de tal­te om, at det var ’ pro­pa­gan­da mod mus­li­mer’ be­gå­et af dan­ske­re. Mød­tes på net­café Over­våg­nings­bil­le­der fra net­caféen på ter­r­or­da­gen vi­ser og­så, at Ibra­him Ab­bas kl. 19: 44 sø­ger på den sven­ske Muham­med- teg­ner Lars Vil­ks, som var må­let for Omar El- Hus­se­ins før­ste at­ten­tat ved kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den.

Kl. 01: 14 ef­ter det sid­ste an­greb sø­ger Ibra­him Ab­bas iføl­ge brow­ser-da­ta på ’ teg­nin­ger­ne’ og på ’ Muham­med­teg­nin­ger­ne’ på Power­play. Og kl. 01: 40 sø­ger Ibra­him Ab­bas igen på Lars Vil­ks.

Det er kort her­ef­ter, at han, medtil­tal­te Li­ban El­mi og Omar El- Hus­se­in mø­des på Power­play, og her for­tæl­ler Omar, at ‘ en er ble­vet skudt i ho­ve­d­et’. Hvad de el­lers ta­ler om er fort­sat uvist.

Tors­dag fort­sæt­ter sa­gen, hvor den 26- åri­ge Bho­stan Khan skal af­gi­ve sin for­kla­ring. Dom­men ven­tes først til sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.