Brei­vik mod sta­ten

BT - - NYHEDER -

NOR­GE An­ders Be­hring Brei­vik skal ik­ke in­spi­re­re an­dre til at be­gå ek­stre­me hand­lin­ger fra sin cel­le. Un­der gårs­da­gens rets­mø­de i Ski­en for­sø­ger ad­vo­kat for den nor­ske stat Ade­le Mat­he­son Mestad at på­vi­se, hvor­dan den iso­la­tions­fængs­le­de An­ders Brei­vik in­spi­re­rer an­dre til ek­stre­me hand­lin­ger.

» Brei­vik in­spi­re­rer i høj­re­ek­stre­mi­sti­ske mil­jø­er, bå­de i ord og hand­ling. Hans egen ra­di­ka­li­se­ring ske­te ved hjælp af in­ter­net­tet. Han har som ud­talt mål at dri­ve et net­værk fra cel­len.

Man be­hø­ver ba­re én Brei­vik til at dræ­be 77 men­ne­sker. Sta­tens op­ga­ve er at for­hin­dre, at en ny Brei­vik in­spi­re­res af ham fra cel­len, « ly­der det fra ad­vo­ka­ten.

Den 37- åri­ge Brei­vik blev 24. au­gust 2012 idømt 21 års for­va­ring for i juli 2011 at ha­ve skudt og dræbt 69 un­ge på øen Utøya og at stå bag en bom­be­s­præng­ning ved re­ge­rings­ho­ved­kvar­te­ret i Oslo. I alt mi­ste­de 77 per­so­ner li­vet.

Nu har Brei­vik sagsøgt den nor­ske stat for br­ud på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, for­di han er util­freds med si­ne af­so­nings­for­hold. Rets­sa­gen kom­mer til at va­re fi­re da­ge.

Ad­vo­kat Me­sted kon­cen­tre­rer sig om den del af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, som hand­ler om ret­ten til pri­vat­liv og kor­re­spon­dan­ce.

» En ind­sat er na­tur­ligt nok be­græn­set til at ha­ve kon­takt med om­ver­de­nen gen­nem sam­ta­le, te­le­fon og brev­kon­takt. « Hen­sy­net til sam­fun­det Og iføl­ge Mestad må hen­sy­net til sam­fun­dets sik­ker­hed ve­je tun­ge­re end hen­sy­net til Brei­viks eget øn­ske om at kom­mu­ni­ke­re med an­dre me­nings­fæl­ler.

Me­sted læ­ste blandt an­det højt fra en rap­port fra Kri­mi­na­lomsor­gen om hand­lin­ger, som skal væ­re in­spi­re­ret af Brei­viks an­greb.

Her var der blandt an­det ek­semp­ler på to mænd i Eng­land, som blev dømt for ra­ci­stisk mo­ti­ve­ret hær­værk i 2012.

» Han kan

in­spi­re­re per­so­ner uden net­værk til at gen­nem­fø­re an­greb. Det er an­greb, som er van­ske­li­ge at af­vær­ge, « si­ger Me­sted.

» Et af for­må­le­ne med brev­kon­trol­len er jo, at hans bud­skab bli­ver spredt til net­tet og blogs. Vi har er­fa­ret, at hans bud­skab hur­tigt når ud på for­skel­li­ge fora. « Hei­le­de i ret­ten Ud over at Brei­vik bru­ger net­tet ak­tivt, an­slår ad­vo­ka­ten, at der rundt reg­net bli­ver sendt og mod­ta­get 4.000 bre­ve til ham. Af dem er om­kring 600 bre­ve ble­vet næg­tet.

» Det er et be­græn­set an­tal, « si­ger hun.

Tirs­da­gens rets­mø­de blev af­slut­tet med en bøn fra dom­mer He­len An­de­næs Se­kulic til Brei­vik.

» Jeg be­der dig om la­de væ­re med at kom­me med en så­dan hil­sen i mor­gen, som du kom med i dag, « sag­de hun og hen­ty­de­de til, at Brei­vik hei­le­de, da han fik hånd­jer­ne­ne af, da rets­mø­det star­te­de tirs­dag mor­gen.

» Jeg vil se om, jeg kan ta­ge hen­syn til det, « lød det blandt an­det fra Brei­vik. Brei­vik in­spi­re­rer i høj­re­ek­stre­mi­sti­ske mil­jø­er, bå­de i ord og hand­ling. Hans egen ra­di­ka­li­se­ring ske­te ved hjælp af in­ter­net­tet. Han har som ud­talt mål at dri­ve et net­værk fra cel­len

Brei­vik i den im­pro­vi­se­re­de rets­sal i Ski­en fængs­let.

Lø­bebånd, mo­tions­cy­kel, mul­ti­træ­nings­ma­ski­ne og træ­nings­måt­te. An­ders Brei­vik har væ­ret i streng iso­la­tions­fængs­ling si­den ter­r­or­hand­lin­gen på Utøya den 22. juli 2011. - Først i Ila Fængsel ( indtil ef­ter­å­ret 2013), red.) og nu i Ski­en Fængsel. Her har han fri ad­gang til tre cel­ler: En bo­cel­le, en stu­di­e­cel­le og en træ­nings­cel­le.

Skri­ve­bord, PC uden ad­gang til internet, elek­trisk skri­ve­ma­ski­ne, kor­k­tav­le, læ­ne­stol med fod­skam­mel.

TV med dvd- af­spil­ler, Playsta­tion, avi­ser, ma­ga­si­ner, bø­ger, pus­le­spil og di­sc­man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.