Fri­ti­den for­svin­der ba

BT - - NYHEDER -

FÆL­LES­SKAB Iføl­ge en ny rap­port fra Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO, der for før­ste gang sam­men­lig­ner børn og un­ges ad­færd i 42 lan­de, er dan­ske børn blandt dem i Eu­ro­pa, der ef­ter sko­le bru­ger mindst tid sam­men med ven­ner­ne og mest tid for­an skær­men.

Det vars­ler il­de for den un­ge ge­ne­ra­tions men­ne­ske­li­ge for­stå­el­se, me­ner Per Schultz Jør­gen­sen, pro­fes­sor eme­ri­tus i so­ci­alp­sy ko­lo­gi.

» Det ko­ster nær­hed mel­lem men- ne­sker, for­di det fy­si­ske samvær gi­ver en so­ci­al ind­sigt, som slet ik­ke kan for­mid­les i en Fa­ce­book- tråd. Den non- ver­ba­le kom­mu­ni­ka­tion, som smilet el­ler det be­drø­ve­de blik, afslører en mas­se om os, men vi mi­ster ev­nen til at af­læ­se de ting, hvis vi kun er sam­men på de so­ci­a­le me­di­er, « si­ger han. Syv pro­cent ser ven­ner­ne Kun syv pro­cent af de 15- åri­ge dan­ske pi­ger er dag­ligt fy­sisk sam­men med ven­ner i fri­ti­den, kon­klu­de­rer rap­por­ten, hvil­ket be­ret­ti­ger til en 37. plads på li­sten. For de jæv­nal­dren­de dren­ge er den til­sva­ren­de an­del 13 pro­cent.

Iføl­ge lek­tor Sti­ne Liv Jo­han­sen fra In­sti­tut for Kom­mu­ni­ka­tion og Kul­tur på Aar­hus Uni­ver­si­tet, som for­sker i børns leg med di­gi­ta­le me­di­er, skyl­des det, at blandt an­det læn­ge­re sko­le­da­ge har gjort det van­ske­ligt at få tid til den fy­si­ske ven­ne­hyg­ge. Men så er man ba­re me­re sam­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.