Chri­stof­fer Fugl, 13 år, 7. klas­se

BT - - NYHEDER -

» Nog­le da­ge går jeg med avi­ser for at tje­ne lom­me­pen­ge. El­lers går jeg til bå­de ten­nis og fod­bold. Det er fedt, for jeg får rørt mig og set mi­ne ven­ner. Når jeg kom­mer hjem, kan jeg godt li­de at spil­le Playsta­tion. Det er fedt, for­di man kan gø­re ting i spil­let, man ik­ke kan i den vir­ke­lig ver­den. Jeg spil­ler i hvert fald én ti­me om da­gen. Man kan væ­re en helt an­den per­son, når man spil­ler. Selv om man må­ske har haft ver­dens vær­ste dag, bli­ver man i godt hu­mør, når man sæt­ter sig for­an sin playsta­tion. Det kan jeg godt li­de. «

» Jeg går til hånd­bold­træ­ning, hvil­ket jeg er rig­tig glad for. Bå­de for­di det er god mo­tion, men og­så for­di, der er et godt sam­men­hold. Når jeg er hjem­me, bru­ger jeg mest tid på at la­ve mi­ne lek­tier, el­ler se film og se­ri­er. Men det er ik­ke no­get, der fyl­der me­get. Det er mest i we­e­ken­den. Jeg bru­ger dog en del tid på In­s­ta­gram, hvor jeg føl­ger bå­de mi­ne ven­ner og nog­le kend­te. På den må­de kan jeg føl­ge med i, hvad an­dre la­ver. Jeg fø­ler dog ik­ke, at de so­ci­a­le me­di­er fyl­der for me­get i vo­res ven­ne­kreds, for når vi er sam­men, er folk me­re nær­væ­ren­de og sid­der ik­ke med de­res te­le­fo­ner. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.