G skær­men

BT - - NYHEDER -

på Fa­ce­book og YouTu­be, si­ger hun, og det åb­ner an­dre mu­lig­he­der.

» Hvis man er op­ta­get af neg­lel­ak el­ler dro­ne­flyv­ning, så er der et hav af ste­der, man kan gå hen for at få vi­den om det og snak­ke med an­dre, der har sam­me pas­sion, « si­ger hun. Børn af en net­værks­kul­tur Sti­ne Liv Jo­han­sen for­ud­ser, at nu­ti­dens børn kan ud­vik­le en stærk ev­ne til at ar­bej­de sam­men over lan­de­græn­ser.

» De er børn af en net­værks­kul­tur og kom­mu­ni­ke­rer fra en ung al­der med men­ne­sker fra he­le ver­den, så de kan læ­re at me­stre sam­ska­bel­se på tværs af lan­de, « si­ger Sti­ne Liv Jo­han­sen.

Det er imid­ler­tid ik­ke nyt, at dan­ske børn bru­ger min­dre tid med ven­ner­ne. Det fast­slår Met­te Ras­mus­sen, lek­tor ved Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, der har stå­et for den dan­ske del af WHO- rap­por­ten:

» Si­den be­gyn­del­sen af halv­fem­ser­ne har vi set en ten­dens til, at den tid, børn fy­sisk til­brin­ger med hin­an­den, er støt fal­den­de. Men det er kom­met bag på os, at dan­ske børn ser de­res ven­ner så lidt i for­hold til børn i an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Der­for er det vig­tigt at un­der­sø­ge, hvad det be­ty­der for net­op de dan­ske børn, at de­res tid sam­men i så høj grad fo­re­går on­li­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.