Send bed­ste­mor

BT - - NYHEDER -

NYTÆNK­NING

BT har spurgt en ræk­ke dan­ske virk­som­he­der til em­net, men her ly­der sva­ret enstem­migt, at bar­selsor­lov til bedste­for­æl­dre ik­ke er mu­ligt li­ge­som det al­drig væ­ret et te­ma hos me­d­ar­bej­der­ne.

» Men det ly­der da in­ter­es­sant. Jo me­re flek­si­belt vi kan ind­ret­te ar­bejds­mar­ke­det, jo bed­re. Det gæl­der sær­ligt i for­hold til bør­ne­fa­mi­li­er­ne, men og­så i for­hold til at fast­hol­de æl­dre me­d­ar­bej­de­re. Men det vil kom­me helt an på den kon­kre­te mo­del og øko­no­mi, « si­ger Frank Wint­her, kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Grund­fos. Flek­si­bi­li­tet til fa­mi­li­er­ne Bedste­for­æl­der- or­lov har hel­ler ik­ke væ­ret på dags­ord­nen hos ek­sem­pel­vis Nor­dea og LE­GO. Jo me­re flek­si­belt vi kan ind­ret­te ar­bejds­mar­ke­det, jo bed­re. Det gæl­der sær­ligt i for­hold til bør­ne­fa­mi­li­er­ne…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.