På bar­sel

BT - - NYHEDER -

HVAD SY­NES DU OM IDÉEN BAG BAR­SEL TIL BEDSTE­FOR­ÆL­DRE? Jeg må in­drøm­me, at jeg sy­nes det ly­der lidt lang­hå­ret. Jeg har ad­skil­li­ge bør­ne­børn, men jeg vil­le ik­ke ha­ve be­nyt­tet mig af så­dan en ord­ning. Jeg har selv et ak­tivt liv, som jeg og­så skal ha­ve tid til. For­æl­dre for­ven­ter i for­vej­en rig­tig me­get af bedste­for­æl­dre­ne, at de skal hen­te og brin­ge og pas­se ved syg­dom Jeg sy­nes, at det ly­der som en frem­ra­gen­de idé. Bedste­for­æl­dre i dag er me­get me­re en­ga­ge­re­de i de­res bør­ne­børn i for­hold til tid­li­ge­re, så det tror jeg rig­tig man­ge vil­le be­nyt­te sig af. Mi­ne bør­ne­børn er så sto­re, at det ik­ke er ak­tu­elt læn­ge­re, men jeg vil­le helt sik­kert ha­ve be­nyt­tet mig af det, hvis det var okay for mi­ne børn Or­lov til bedste­for­æl­dre ly­der som en god ting. Nu er jeg ik­ke ak­tiv på ar­bejds­mar­ke­det læn­ge­re, men jeg tror helt sik­kert, at jeg vil­le ha­ve be­nyt­tet mig af så­dan et til­bud, og det tror jeg og­så man­ge af mi­ne tid­li­ge­re kol­le­ger vil­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.