Ja, der er be­hov for bedste­for­æl­dres hjælp

BT - - DEBAT -

MAR­GRET­HE KÄH­LER

bedste­for­æl­dre gør rig­tig man­ge go­de ting for de­res bør­ne­børn, og de al­ler­fl este stræk­ker sig vir­ke­lig langt for, at det kan la­de sig gø­re, men man­ge af dem er sta­dig på ar­bejds­mar­ke­det, så det kan væ­re svært at få til at hæn­ge sam­men. Bedste­for­æl­dre kan spa­re sam­fun­det for en mas­se res­sour­cer – f. eks. kan de væ­re en kæm­pe hjælp i skils­mis­se­si­tu­a­tio­ner.

VI VED, AT

DET ER ME­GET

BLO­DETS BÅND ER

Fædre og mødre vil og­så ger­ne ha­ve de­res egen fri­hed og sø­ger ik­ke nød­ven­dig­vis, at bedste­for­æl­dre på den må­de skal blan­de sig

for­skel­ligt, hvor stor fl ek­si­bi­li­tet, der er for se­ni­o­rer på ar­bejds­mar­ke­det. I vi­den­s­er­hverv er der en ri­me­lig stor fl ek­si­bi­li­tet – men selv der kan bedste­for­æl­dre ik­ke få fri, hvis det dre­jer sig om en læn­ge­re pe­ri­o­de og ik­ke ba­re en dag el­ler to. Og f. eks. ved skils­mis­ser kan der væ­re be­hov for en egent­lig or­lov, hvor bedste­for­æl­dre pas­ser børn, kø­ber ind og får hver­da­gen til at fun­ge­re.

me­get stær­ke, og det bør vi som sam­fund væ­re tak­nem­me­li­ge for og hjæl­pe de bedste­for­æl­dre, som har et åben­lyst be­hov for en egent­lig or­lov for at kun­ne støt­te de­res børn og bør­ne­børn. Der skal selv­føl­ge­lig væ­re nog­le stram­me kri­te­ri­er for at få bedste­for­æl­dre­or­lov – det skal vir­ke­lig væ­re nød­ven­digt, og der skal væ­re et åben­lyst be­hov for det. Hvis det er højt­løn­ne­de bedste­for­æl­dre, så må de selv fi nde en løs­ning. Det skal bru­ges i si­tu­a­tio­ner, hvor bedste­for­æl­dre ik­ke har mu­lig­hed for at ta­ge fri med løn.

se ram­men for det i Dan­mark. Med de fa­mi­lie­struk­tu­rer, vi har i Dan­mark, hvor det er mit ind­tryk, at fædre og mødre og­så ger­ne vil ha­ve de­res egen fri­hed og må­ske ik­ke nød­ven­dig­vis sø­ger, at bedste­for­æl­dre på den må­de skal blan­de sig i føds­len. De fl este er selv­føl­ge­lig gla­de for, at bedste­for­æl­dre­ne mø­der pænt op og in­ter­es­se­rer sig for det, men li­ge­frem at de skul­le spil­le en ak­tiv rol­le un­der bars­len, er jeg ik­ke stødt på no­gen eft er­spørgsel eft er blandt dan­ske for­æl­dre på det dan­ske ar­bejds­mar­ked.

I ØV­RIGT ER

JEG KAN IK­KE

på ar­bejds­mar­ke­det har stor fl ek­si­bi­li­tet. Man kan bru­ge si­ne ek­stra fe­ri­e­da­ge som fri­da­ge, og så kan man i øv­rigt eft er be­hov for­ment­ligt aft ale no­get fl ek­si­bi­li­tet med sin ar­bejds­gi­ver, hvis man vil ha­ve fri til at se si­ne bør­ne­børn.

DE FLE­STE SE­NI­O­RER

der pas­nings­mu­lig­he­der i vug­ge­stu­en ret tidligt i Dan­mark, så jeg har svært ved at se, at det skul­le væ­re re­le­vant i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.