Ska­bet på plads i for­mands­ska­bet

BT - - DEBAT -

Iwe­e­ken­den ud­tal­te uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen, at han var pa­rat til at ta­ge et kamp­valg om for­mand­spo­sten i Ven­stre, når den dag må kom­me. Det ud­lø­ste in­tern ir­ri­ta­tion, og søn­dag og man­dag bød på man­ge ana­ly­ser af, hvad Kri­sti­an Jensen hav­de tænkt og hvad det be­tød. Tirs­dag kri­ti­se­re­de bå­de Sø­ren Ga­de og Claus Hjort Fre­de­rik­sen Kri­sti­an Jensen i ut­ve­ty­di­ge ven­din­ger, mens Løk­ke selv af­mon­te­re­de pro­ble­met ved at bak­ke op om sin næst­for­mand. Men det er ik­ke nød­ven­dig­vis et ud­tryk for sam­men­hold i for­mands­ska­bet. DA KRI­STI­AN JENSEN ud­for­dre­de Løk­kes for­mand­spost i ju­ni 2014 var han ube­gri­be­ligt tæt på at frem­kal­de et ek­stra­or­di­nært lands­mø­de med det for­mål at væl­te for­man­den. Men eft er en tur i kæl­de­ren med Løk­ke op­stod det lidt ko­mi­ske be­greb ’ for­mands­ska­bet’ som skul­le fø­re til tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem de to. Det har og­så ma­te­ri­a­li­se­ret sig i for­mel­le fora, li­ge­som Jensen- fl øj­en i Ven­stre fi k sin del af mi­ni­ster­poster­ne og Jensen selv fi k den pre­sti­ge­fyld­te uden­rigs­mi­ni­ster­post, som dog og­så har den bag­si­de, at den hol­der Jensen fl yven­de - i me­get bog­stav­lig for­stand. DA KRI­STI­AN JENSEN to­ne­de frem med bud­ska­bet om, at han var pa­rat til kamp­valg om for­mand­spo­sten - og det til­med kort eft er en de­ci­de­ret regeringskrise - var tå­l­mo­dig­he­den med de fri­he­der Kri­sti­an Jensen ta­ger sig lil­le. Den nor­ma­le re­ak­tion vil­le væ­re, at man in­ter­nt får sagt, at han skal stik­ke pi­ben ind. Og så vil der nor­malt ud­gå be­sked til mi­ni­stre og grup­pe­med­lem­mer om, at kun én per­son ud­ta­ler sig - helst kun én gang. Der­for var det hel­ler ik­ke over­ra­sken­de, at grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de tirs­dag to­ne­de frem på skær­men med en mel­ding om, at si­tu­a­tio­nen var ’ tr­æls’. Det vil­le der­med og­så gi­ve Løk­ke mu­lig­hed for at si­ge, at grup­pe­for­man­den hav­de ud­talt sig og at han ik­ke hav­de no­get at til­fø­je. Det er sket før. ME­RE OVER­RA­SKEN­DE VAR det, at fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen på vej til grup­pe­mø­de fi k sat ik­ke ba­re et en­kelt, men fl ere ne­ga­ti­ve ord på Kri­sti­an Jen­sens ud­mel­ding, bl. a. ’ ik­ke smart’ og ’ ir­ri­te­ren­de’. Nu­vel, Hjort be­hø­ver ik­ke at spør­ge no­gen om lov, før han ud­ta­ler sig, og han har for va­ne at ud­ta­le sig, når han føl­te, at Ven­stre kan li­de ska­de. Så må­ske var det ba­re den gam­le par­ti­se­kre­tær, der li­ge ud­del­te en hu­ske­ka­ge. MEN DET BLEV og­så en per­fekt op­takt til Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Først la­ver Jensen en fejl, som han så bli­ver straff et hårdt og off ent­ligt for af den tun­ge­ste ven­stre­mand, der ik­ke er Lars Løk­ke Ras­mus­sen, men det en­der med at Løk­ke kan sej­le ind og med et smil på læ­ben red­de Jensen ud af ro­de­ri­et ved at si­ge: ’ Det er okay, at min næst­for­mand ger­ne vil væ­re for­mand - det vil­le jeg og­så den­gang, jeg var næst­for­mand’. For­skel­len er, at Løk­ke al­tid ka­te­go­risk af­vi­ste spørgs­mål om det. Så­dan som Kri­sti­an Jensen bur­de ha­ve gjort. DET MAN ISÆR skal læg­ge mær­ke til er, at det lyk­ke­des for Ven­stre, at sæt­te kron­prin­sen brutalt på plads, men på en må­de, så for­man­den så rar og over­skud­s­ag­tig ud. Det var li­ge præ­cis, hvad Løk­ke hav­de brug for, nem­lig at sæt­te sig i respekt in­ter­nt og vin­de respekt ek­ster­nt.

Må­ske så det ba­re klogt ud i baks­pej­let...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.